Tukes: Precisionsinsatser med drönare samt offentliga examina – hållbar användning av växtskyddsmedel främjas genom ett nytt program

Under de kommande fem åren kommer hållbar användning av växtskyddsmedel att främjas genom ett nytt handlingsprogram (på finska). Programmets mål är att minska de hälso- och miljörisker som användningen av växtskyddsmedel medför.

Programmet innehåller 65 åtgärder som omfattar växtskyddsmedlens hela livscykel, från tillståndsförfarande till avfallshantering.

”Under beredningen av handlingsprogrammet fick vi värdefulla kommentarer från olika håll, och nu under det offentliga samrådet fick vi in ännu fler. Utlåtandena innehöll positiv respons om programmets uppbyggnad och enskilda åtgärder, såsom den planerade moderniseringen av växtskyddsmedelsregistret och dess svenskspråkiga version. Dessutom fick vi förslag på nya åtgärder och preciseringar samt preciserande frågor om åtgärderna”, berättar överinspektör Pauliina Laitinen, som beredde programmet på Tukes. ”Vi vill tacka alla personer och aktörer som kommenterat handlingsprogrammet”, tillägger hon.

Tekniken i anslutning till växtskyddsmedel utvecklas i rasande takt. Ännu för några år sedan var det omöjligt att tänka sig att växtskyddsmedel skulle kunna spridas med fjärrstyrda drönare. Nu innehåller handlingsprogrammet ett förslag till ändring av lagen om växtskyddsmedel, som skulle göra det möjligt att använda drönare till flygbesprutning. Ändringsförslaget skulle framför allt stödja precisionsodling: drönare kan fotografera odlingsområdet, identifiera de ogräs eller skador av växtskadegörare som ska bekämpas och vid behov göra en precisionsinsats med ett växtskyddsmedel. Tekniken innehåller emellertid fortfarande osäkerhetsfaktorer varför användningen av drönare till en början skulle begränsas till test- och undersökningsverksamhet.

Även en informationstjänst, där de som säljer respektive övervakar växtskyddsmedel kan kontrollera om en person har avlagt växtskyddsexamen, kräver en ändring av lagen om växtskyddsmedel. ”Det var en mycket omdiskuterad fråga när kravet på examen infördes för ett par år sedan. De som säljer växtskyddsmedel måste på ett eller annat sätt säkerställa att köparen har avlagt examen. En offentlig informationstjänst om dem som avlagt examen skulle underlätta arbetet för försäljarna, och köparna skulle inte längre behöva ödsla tid på att söka efter försvunna examensintyg”, påpekar Laitinen.

Förbättringar i växtskyddsmedelsregistret
Laitinen lyfter fram projekten för att modernisera växtskyddsmedelsregistret och förpackningarna; det är viktiga projekt för dem som använder växtskyddsmedel. Registret innehåller alla växtskyddsmedel som godkänts för användning i Finland. Registret är oumbärligt för växtskyddsmedelsanvändare men har till exempel tillsvidare saknat en bra sökfunktion.

I det nya registret ska sökfunktionen förbättras så att man t.ex. lätt hittar de preparat som är godkända för vissa odlingsväxter eller de preparat som har någon viss användningsbegränsning. Moderniseringen av försäljningsförpackningarna stödjer moderniseringen av registret. På förpackningarna uppdateras, moderniseras och förenhetligas bland annat information om användningsändamål, användningsbegränsningar och personlig skyddsutrustning.

Handlingsprogrammet bygger på ramdirektivet om hållbar användning av bekämpningsmedel. Tukes beredde programmet i samarbete med aktörer i jordbrukssektorn. Handlingsprogrammet behandlades i ett offentligt samråd och kommenterades av bland annat ministerier, ämbetsverk, forskningsinstitut, jordbruksorganisationer och miljöorganisationer. Samtidigt blev en rapport (på finska) om det gamla handlingsprogrammet klar, som innehåller en omfattande genomgång av åtgärderna 2011–2017.

Ytterligare information

överinspektör Pauliina Laitinen tfn 029 5052 171

sektionschef Kaija Kallio-Mannila tfn 029 5052 036

e-post fornamn.efternamn@tukes.fi

Mer från SLC