Utkastet till livsmedelsmarknadslag på remiss

Regeringens proposition med förslag till livsmedelsmarknadslag som beretts av jord- och skogsbruksministeriet sändes på remiss den 21.3. Syftet med propositionen är att få livsmedelsmarknaden att fungera bättre och att trygga ställningen för de aktörer som har den svagaste ställningen i livsmedelskedjan.

Genom lagen vill man garantera producenterna en möjlighet att får avtalen om försäljning av jordbruksprodukter skriftligen och så att vissa minimivillkor ingår i dem. Ett ytterligare mål är att inom handeln med jordbruksprodukter och livsmedel förhindra oskäliga villkor och förfaranden som strider mot god affärssed. Livsmedelsmarknadslagen innehåller också bestämmelser om en livsmedelsmarknadsombudsman som ska övervaka att kraven och förbuden följs. Ombudsmannen ska ta hänsyn till självregleringssystemen, till exempel rekommendationerna från nämnden för god affärssed.

Vidare föreslås det ändringar i lagen om rättegång i marknadsdomstolen så att också vissa ärenden som avses i livsmedelsmarknadslagen ska höra till de ärenden som handläggs av marknadsdomstolen och att livsmedelsmarknadsombudsmannen ska ha rätt att väcka sådana ärenden i marknadsdomstolen.
Utlåtandena har begärts senast den 2 maj 2018. Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 2019.

Ytterligare information:
Minna-Mari Kaila, avdelningschef, tfn 040 775 6060, minna-mari.kaila(at)mmm.fi
Risto Lahti, specialmedarbetare, tfn 050 565 0424, risto.lahti(at)mmm.fi

Mer från SLC