Utlåtande om ändring av jaktförordningen

Jord- och skogsbruksministeriet
PB 30
00023 STATSRÅDET
kirjaamo@mmm.fi

Dnr. 99/01.02/2018

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM UTKAST TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM ÄNDRING AV JAKTFÖRORDNINGEN 

SLC har bekantat sig med utkastet till statsrådets förordning om ändring av jaktförordningen och framför följande:

§ 5 a
Genom att utöka kravet om fångstanmälan till en del sjöfågelarter ökar man byråkratin och ger ett stort ansvar till enskilda jägare som kanske inte deltar i sjöfågeljakt varje år. När det för det mesta inte är fråga om ledd jakt är det mycket svårt att få ut informationen till alla berörda jägare om detta före nästa jaktsäsong. Dessutom uppstår det en risk för att en del jägare ovetande gör sig skyldiga till brott mot jaktförordningen, samt att bytesstatistiken då inte heller stämmer överens med verkligheten.
Också när fåglar fås till byte i jakter där flera jägare deltar blir det i praktiken mycket svårt att följa förordningen. I dessa fall borde det inte vara obligatoriskt att anmäla skyttarnas namn och jägarnummer, utan det skulle räcka med att en person meddelar hur många fåglar som fåtts till byte vid detta jakttillfälle.

§ 23
Förslaget om krav på jaktledare i jakt på stora rovdjur ökar mängden pappersarbete. Kravet att meddela skriftligt om inledande av jakten till jaktvårdsföreningen är onödigt.

§ 24
Förslaget om möjlighet att jaga grå- och kanadagås på åkrar för att kunna förhindra jordbruksskador kunde ytterligare tidigareställas till den 20 juli. 

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Jonas Laxåback                                Stefan Borgman
verksamhetsledare                           skogsombudsman

Mer från SLC