Utlåtande om miljötillstånd

Miljöministeriet
Dnr YM008:00/2015/2017

Utlåtande över utkastet till Regeringens proposition med förslag till samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden, till lag om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning samt till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med dem.

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. anser att en samordning av behandlingen av tillståndsansökningar som är samtidigt anhängiga är ett konkret steg i att göra tillståndsförfarandeprocessen smidigare och snabbare.

Det är viktigt att initiativet till samordning av tillståndsförfaranden ligger hos sökande (7 §). Det är också viktigt att kostnaderna för tillstånd inte stiger, tvärtom bör ett förvaltningsmässigt smidigare förfarande synas som klart kostnads- och avgiftssänkande.

Vi har inga invändningar i övrigt mot föreliggande utkast.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Jonas Laxåback             Mikaela Strömberg-Schalin
verksamhetsledare        jurist

Mer från SLC