Utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelningsgrunderna för statsunderstöd till jaktvårdsföreningarna

Jord- och skogsbruksministeriet
Dnr 1231/01.03/2018

SLC har bekantat sig med utkastet till jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelningsgrunderna för statsunderstöd till jaktvårdsföreningarna och framför följande.

1) 35 procent i förhållande till jaktvårdsföreningarnas medlemsantal

SLC anser att man utöver medlemsantalet borde beakta även jaktvårdsföreningens jaktbara markareal.

Övrigt

SLC anser dessutom att man vid fördelningen av understödet på något vis borde beakta verksamheten som berör möten mellan markägare, jakträttsinnehavare och jägare där man diskuterar nivån för viltstammen.

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.

Jonas Laxåback                             Stefan Borgman
verksamhetsledare                        skogsombudsman

Mer från SLC