Utlåtande om utkast till Statsrådets förordning om ändring av 4 § i förordningen om skogsvårdsföreningar

Jord- och skogsbruksministeriet
Dnr 686/01.02/2018 


Utlåtande om utkast till Statsrådets förordning om ändring av 4 § i förordningen om skogsvårdsföreningar

SLC har bekantat sig med utkastet till Statsrådets förordning om ändring av 4 § i förordningen om skogsvårdsföreningar och har ingenting att anmärka angående utkastet.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Jonas Laxåback                     Stefan Borgman
verksamhetsledare                skogsombudsman

Mer från SLC