Utlåtande om Kemeraförordning

Jord- och skogsbruksministeriet
PB 30
00023 STATSRÅDET
kirjaamo@mmm.fi

580/01.02/2018

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM UTKAST TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM ÄNDRING AV STATSRÅDETS FÖRORDNING OM FINANSIERING AV HÅLLBART SKOGSBRUK 

SLC har bekantat sig med utkastet till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk och har ingenting att anmärka angående utkastet. SLC anser att ändringen är bra, då den troligen bidrar till en ökad aktivitet inom upprätthållandet av skogsbilvägsnätet.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Jonas Laxåback                                  Stefan Borgman
verksamhetsledare                             skogsombudsman

Mer från SLC