Utlåtande om utkast till Statsrådets förordning om stöd till utdelning i skolan för höstterminen 2018

Jord- och skogsbruksministeriet
kirjaamo@mmm.fi
Dnr 831/01.02/2018

UTLÅTANDE OM UTKAST TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM STÖD TILL UTDELNING I SKOLAN FÖR
HÖSTTERMINEN 2018

SLC har bekantat sig med utkastet till förordningen och önskar framföra följande:
SLC vill lyfta fram problematiken med att främja åtgången av ekologiskt producerade varor med
hjälp av stödet till utdelning i skolor. Eftersom de reserverade medlena är begränsade får den
högre stödnivån för ekologiskt producerande varor inte leda till att skolorna har sämre möjligheter
att använda stödet under hela stödperioden.

§ 1
SLC anser att all konsumtionsmjölk ska inkluderas i stödberättigade produkter.
Konsumtionsvanorna varierar i de olika delarna av landet. SLC ser en potentiell hälsorisk på
befolkningsnivå i att barnen vänjer sig vid andra matdrycker som t.ex. saft då de inte har möjlighet
att välja den mjölken de föredrar. Konsumtion av mjölkprodukter har påvisats hänga ihop med
lägre risk för insjuknande i flera allvarliga sjukdomar som t.ex. fetma. SLC efterlyser undersökningar
om vilka mjölkprodukter barnen föredrar.
SLC anser att antalet godkända frukter och grönsaker ska vara lika som under vårterminen.
Höstterminen kör igång under skördesäsongen då utbudet av inhemska frukter och grönsaker är
som störst. SLC ser ingen orsak till att antalet godkända produkter är färre under höstterminen än
vårterminen. SLC föreslår att följande frukter och grönsaker ska tilläggas i listan över
stödberättigade produkter: kål av olika sorter och rotfrukter av varierande slag.

§ 3
SLC anser att kravet på ekologiskt producerade råvaror inte ska överköra kraven på korta
leveranskedjor, miljönytta och säsongsenliga produkter. Den högre stödnivån för ekologiska
produkter är motiverad endast om produkterna även uppfyller kraven på korta leveranskedjor,
säsongsenlighet, tillgänglighet och miljönytta.

§ 7
Gällande de medel som reserverats för informationsåtgärder anser SLC att medel måste också
reserveras för informations- och kampanjmaterial på svenska. Önskvärt skulle vara att de
begränsade medlen som finns reserverat för detta ändamål skulle användas för
informationsmaterial om livsmedelsproduktionen i Finland som skulle kunna användas i så många
skolor som möjligt och att inte de knappa resurserna skulle splittras i för många mindre projekt.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Jonas Laxåback                   Annika Öhberg
verksamhetsledare              ungdomsombud

Mer från SLC