Utlåtande över utkastet till Regeringens förordning över anmälningspliktiga djurstall

Miljöministeriet
kirjaamo(at)ym.fi
Diarienummer: VN/1814/2018

Utlåtande över utkastet till Regeringens förordning över anmälningspliktiga djurstall

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC framför följande kommentarer över utkastet och de konsekvensbedömningar som har gjorts:

SLC stöder det grundläggande syftet att bibehålla en god miljöskyddsnivå samtidigt som tillståndsförfarandet vid byggandet av djurstall görs smidigare och mer kostnadseffektivt. I den aktuella nya förordningen är tanken att en del av djurstallen istället för det nuvarande tillståndsförfarandet skall övergå till att förverkligas genom ett anmälningsförfarande. Det problematiska med det aktuella förslaget är att det långt i praktiken missar målet med att minska på den förvaltningsmässiga bördan. De uppgifter jämte bilagor som krävs vid anmälan är långt de samma som nuvarande villkor vid tillståndsansökan.

SLC anser att det i konsekvensbedömningen är svårt att utläsa om kostnaderna för anmälan verkligen blir mindre. Det är bra att största delen av djurstallen inom tillståndsförfarandet faller under kommunernas behörighet, men det är skäl att ännu se över kravnivån så att det faktiskt blir en förvaltningsmässig lättnad. Då det gäller de nya minimiavstånden så är det särskilt uppenbart att det finns brister i den ekonomiska konsekvensbedömningen.

Nedan framför vi några detaljkommentarer.

3 § Definitioner

SLC föreslår att vindskydd (säänsuoja) inte behandlas i förordningen. Det är fråga om enkla och flyttbara konstruktioner som vi anser att kan lämnas utanför.

4 § Minimiavstånd

I förslaget finns tabeller enligt djurenhet och djurslag som stipulerar minimiavstånd till grannar. Minimiavståndet gäller såväl nya djurstall som utvidgning av befintliga djurstall och gödseluppbevaring.

Vid denna paragraf finns det största problemet i förordningsutkastet, eftersom det saknas en möjlighet till in casu-bedömning. SLC anser att denna möjlighet bör finnas med i förordningstexten.

SLC konstaterar att gränsdragningen inte är alldeles tydlig, då det föreslås att ifall det finns flera djurslag i samma eller andra djurstall så utgår man ifrån den tabell där kravet är strängast. Mikäli eri eläinlajeja on samassa eläinsuojelurakennuksessa tai erillisissä eläinsuojelurakennuksissa, määräytyy eläinsuojien ja lannan varastointitilojen vähimmäisetäisyys sen eläinlajin liitteen 1 taulukon mukaan, jonka perusteella etäisyys häriintyvään kohteeseen on suurin, huomioiden tilan kaikkien eläinten yksikkömäärät.

I bilaga 1 är minimiavstånden nämnda och med vilka preferenser man kan få dessa förkortade. Alla dessa kylningar och framför allt täckning med betongtak har en betydande kostnadshöjande effekt. Att gjuta ett betongtak på en brunn med 40 m diameter är i praktiken omöjligt. Det är också viktigt att vara tydlig med vilka krav som gäller då lagringsbrunnen befinner sig långt borta från bebyggelse, dvs. en satellitbrunn utanför gårdscentrum, om produktionsbyggnaderna har grannar nära. Det är något som måste nämnas specifikt för att inte komma som en överraskning senare.

SLC anser också att förordningen i sin nuvarande form i många konkreta fall omöjliggör en utvidgning av redan befintliga anläggningar. Så som den nu är skriven är den såväl klart kostnadshöjande som en skärpning av reglerna för djurstall.  Detta strider mot regeringsprogrammet. SLC godkänner inte avståndskraven såsom de nu är föreslagna, eftersom de i praktiken leder till skärpningar från nuvarande krav enligt miljötillstånden.

6 § Tillgodogörande av gödsel (Lannan hyödyntäminen)

Gödselspridningen och -hanteringen regleras av nitratförordningen, lagen om gödselfabrikat och olika regelverk och begränsningar kopplade till stöd. SLC stöder den av MTK föreslagna skrivningen ”Lanta on hyödynnettävä suunnitelmallisesti. Hyödynnettäessä lanta pellolla lannoitteena on levitykseen soveltuvaa peltopinta-alaa oltava eläinsuojan toiminnan aikana vähintään niin paljon, että eläinsuojassa syntyvä lanta voidaan levittää pellolle nitraattiasetuksen (VNa 1250/2014) ja lannoitevalmisteasetuksen (MMMa 12/15) säädösten mukaan. Peltopinta-alan laskennassa huomioidaan ympäristöluvanvaraiseen laitokseen tai toiselle maatilalle hyödynnettäväksi toimitettava lantamäärä sekä lannan prosessoinnin vaikutukset lantamäärään.”     SLC anser att med denna skrivning undviker man överlappande och också delvis otydlig lagstiftning.

8 § Hantering av avfall och döda djur

I paragrafen konstateras att då djuravfall lagras minst tre dygn bör utrymmet som används vara nerkylt (tulee varastointiin käytetyn tilan olla jäähdytetty). SLC anser att det avgörande är att utrymmet är svalt.

 

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND r.f.

 

Jonas Laxåback                                                        Mikaela Strömberg-Schalin

verksamhetsledare                                                jurist

Mer från SLC