Utsläppen av växthusgaser från jordbruksföretag har minskar i proportion till produktionen – Naturresursinstitutet lanserar en utsläppskalkylator

Naturresursinstitutet har tagit fram en kalkyltjänst för växthusgasutsläpp. Den visar att utsläppen av växthusgaser per gård ökade under perioden 2000–2015, till följd av att storleken på gårdarna ökade både i hektar och antalet djur. I förhållande till produktionen i eurovärde har utsläppen däremot minskat. Då storleken på gårdarna ökar kan det bidra till att minska de relativa utsläppen.

Jordbruksföretagens utsläpp av växthusgaser per hektar har ökat något i växtodling gårdar, särskilt i spannmålsgårdar i Mellersta-Finland.  På djurgårdar har utsläppen per djur enheter ökat, särskilt i Norra- och Västra-Finland, till följd av att foderarealen ökade.

De relativa utsläppen i förhållande till minskar om produktionen i euro ökar. Då man ser på ett längre perspektiv har produktpriserna ökat, och speciellt den genomsnittliga avkastningen har utvecklats positivt.

Genom effektivisering av produktionen är det möjligt att minska utsläppen per producerad kilo.

Men i mer Norra Finland har utvecklingen minskat på grund av ökande andel av organiska åker, säger forskningsprofessor Kristiina Regina på Naturresursinstitutet.

Uppgifterna framgår av den nya tjänsten för växthusgaskalkyler på Naturresursinstitutets webbplats Ekonomidoktorn. Kalkylresultaten bygger på data från de gårdar som hör till Naturresursinstitutets lönsamhetsbokföring. I Ekonomidoktorn kan man ta del av uppgifter om växthusgasutsläppen i kombination med andra produktions- och ekonomidata från gårdarna.

Tjänsten synliggör utsläppen

I den nya tjänsten kan man granska utsläppen från jordbruket exempelvis per region och produktionsinriktning. Utsläppen presenteras som koldioxidekvivalenter vilket gör det möjligt att jämföra de uppskattade utsläppen av olika gaser. Utsläppssiffrorna omfattar utsläppen av metan från produktionsdjurs matsmältning och stallgödsel, av kväveoxidul från stallgödsel och marken samt av koldioxid från kalkning, organiska jordar och energiförbrukning.

Resultaten redovisas i tjänsten i detalj för olika utsläppskällor. Avsikten är att komplettera tjänsten med data om förändringarna i kollagret i mineraljordar. I övrigt görs beräkningarna enligt samma principer som Finlands officiella växthusgaskalkyler.

 – Den nya tjänsten i Ekonomidoktorn är ett enkelt verktyg som åskådliggör jordbrukets klimateffekter. Dessutom visar den för lantbruksföretagarna de olika utsläppskällornas andelar av de totala utsläppen, vilket kan hjälpa spridningen av klimatvänliga produktionsmetoder, säger Kristiina Regina.

Uppgifter i webbtjänsten Ekonomidoktorn

De genomsnittliga värdena i växthusgaskalkylen (på www.luke.fi/ekonomidoktorn) räknades fram för cirka 800 enskilda bokföringsgårdar utifrån data sedan år 2000. Till följd av viktning avspeglar snittresultaten utfallet för de cirka 35 000 största jordbruks- och trädgårdsföretagen i Finland. Tjänsten finns på finska, svenska och engelska.

– Eftersom resultaten har beräknats retroaktivt med data ända sedan år 2000 kan vi nu jämföra utsläppen både per år och som utvecklingstrender över flera år, säger Arto Latukka, som ansvarar för webbtjänsten och Ekonomidoktorn på Naturresursinstitutet.

– Resultaten räknas fram per företag. Vi kommer att utveckla tjänsten vidare så att de jordbruksföretagare som omfattas av lönsamhetsbokföringen kan få fram resultaten för sin gård och jämföra dem med resultaten för andra gårdskategorier. Meningen är att uppgifterna tas fram varje år, säger Latukka.

Mer från SLC