Växthusstöd kan sökas ända till början av mars

Växthusföretagare har tid till 2.3.2018 att ansöka om växthusstöd i Viputjänsten. De växthus som låg till grund för fjolårets stödansökan och utgångsuppgifterna om dem finns redan i e-tjänsten så att sökanden kan använda sig av dem. Om det inte har blivit ändringar i växthusens utgångsuppgifter behöver sökanden bara mata in odlingsuppgifterna för 2018 i Vipu.  

Om en växthusföretagare inte tidigare har ansökt om stödet i Viputjänsten ska han eller hon fylla i och lämna in blankett 456 till kommunen. På så sätt försäkrar man sig om att sökandens uppgifter och behörighet att sköta ärenden är i sin ordning. 

I slutet av februari är det några dagars driftsavbrott i den elektroniska ärendehanteringen. Landsbygdsverket informerar närmare om tidpunkten för avbrottet. 

Vid behov kan stödet sökas också med blankett 109, som finns att få på Landsbygdsverkets webbplats på adressen www.mavi.fi/guiderochblanketter/odlare/blanketter. Blanketten ska lämnas in till den NTM-central som handlägger stödet.

Tre myndigheter handlägger stödet. NTM-centralen i Egentliga Finland tar emot ansökningar från Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, Sydöstra Finland, Birkaland, Tavastland och Södra Savolax. NTM-centralen i Österbotten tar emot ansökningar från Österbotten, Södra Österbotten, Norra Österbotten, Mellersta Finland, Norra Savolax, Norra Karelen, Kajanaland och Lappland. På Åland sköts uppgifterna alltjämt av Statens ämbetsverk på Åland. 

Villkoren är som förut
De villkor som gäller stödsökande, odling och tekniska krav på växthusen är oförändrade. Bärgning av skörd krävs inte som ett inslag i den jordbrukarsed som är normal på orten, och tillstånd till undantag beviljas inte. Ändringar som gäller odlingen ska anmälas utan dröjsmål till den myndighet som handlägger stödet. Anmälan om force majeure eller exceptionella omständigheter ska anmälas skriftligen inom 15 arbetsdagar.

Ändringar i odlingsplanen ska anmälas med en separat fritt formulerad anmälan till den NTM-central som handlägger stödet. Ändringsblankett 109L används inte längre.

Som det nu ser ut kommer förskottet på växthusstödet att betalas i slutet av april och det slutliga stödet i oktober. I stödområde AB är stödnivån en annan än i stödområde C.

Mer information från NTM-centralen i Egentliga Finland:                                                        
Inspektör Kitty Enberg                                                                     
tfn 0295 02 2555                                                                              
fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi                                                                                  

Mer information från NTM-centralen i Österbotten:
Inspektör Leila Fant
tfn 0295 02 8547
fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi 

Mer information från Statens ämbetsverk på Åland:
Inspektör lantbruksärenden Charlotta Granqvist
Telefon: +358 18 635 279
fornamn.efternamn@ambetsverket.fi

Överinspektör lantbruksärenden Bertel Storsved
Telefon: +358 18 635 274
fornamn.efternamn@ambetsverket.fi

Mer information från Landsbygdsverket:
Överinspektör Lea Anttalainen
tfn 0295 31 2423
fornamn.efternamn@mavi.fi

Mer från SLC