ANM: Användningen av förnybar energi har gått om mängden importerad fossil energi

Den förnybara energins andel av den totala energianvändningen översteg i fjol andelen importerade fossila bränslen. Att priset på utsläppsrätter har stigit främjar investeringar i och användning av förnybar energi samtidigt som den tekniska utvecklingen gör investeringar i vindkraft lönsammare. Dessa uppgifter framgår av en branschrapport om sektorn för förnybar energi som offentliggjordes i Salo den 5 december 2019.

Den förnybara energins andel av den totala energianvändningen var 37 procent i fjol medan andelen importerad fossil energi var 35 procent. Användningen av förnybar energi har ökat med två procentenheter sedan 2017 medan användningen sammanlagt har ökat med fem terawattimmar (TWh). 74 procent av produktionen av förnybar energi härstammar från träråvara, 9 % från vattenkraft, 5,5 % från värmepumpar och 4 % från vindkraft. Träbränslen är den största energikällan med en andel på 27 procent. Inom energiproduktionen användes 8 miljoner kubikmeter skogsflis, vilket är tre procent mer än 2017.

Under de två senaste åren har priset för en utsläppsrätt nästan sexfaldigats. Priset för en utsläppsrätt var som högst i juli då priset var cirka 29,50 euro för ett ton koldioxid. Medeltalet för tre månader under tredje kvartalet, som avslutades i september, är 27 euro.

Enligt preliminära uppgifter från Statistikcentralen uppgick bruttovärdet av produktionen hos de företagsgrupper som ingår i sektorn för förnybar energi år 2018 till 5,36 miljarder euro och förädlingsvärdet till 1,02 miljarder euro. Verksamhet inom sektorn för förnybar energi bedrevs vid sammanlagt 1 189 företag och 1 784 verksamhetsställen, som sysselsatte totalt 6 104 personer.

Lönsammare än tidigare att producera vindkraft

Investeringar i vindkraft är lönsammare jämfört med tidigare i takt med att den tekniska utvecklingen har gått framåt och kraftverken blivit större. Även investeringarna i solkraft fortsätter öka i och med att hushåll, företag och jordbruk har ökat sina investeringar i solenergi i avsevärd utsträckning.

Behovet att minska växthusgasutsläppen styr kraftigt energipolitiken. Ute i världen ökar investeringarna i speciellt vindkraft, bioenergi och solenergi snabbt. Samtidigt fortsatte emellertid även användningen av fossila bränslen att öka under 2018.

Inga förväntningar om förbättrad sysselsättning inom sektorn

Enligt SMF-branschrapporten om sektorn för förnybar energi är förväntningarna om de allmänna konjunkturutsikterna inom den närmaste framtiden sämre än för företagen i hela landet och i jämförelsebranscherna. Utsikterna i fråga om personalen är också betydligt mer negativa jämfört med i fjol.

Finlands bytesbalans år 2018 visade ett underskott på 5,3 miljarder euro i fråga om energiprodukter. Värdet av olika energiprodukter som importerades till Finland uppgick till 10,7 miljarder euro. Importen från Ryssland var störst: dess andel av importens värde var 61 procent. Å andra sidan exporterade Finland energiprodukter till ett värde av 5,4 miljarder euro. Energiprodukter exporterades mest till EU-länder.

Regeringsprogrammets mål

I regeringsprogrammet anges det att regeringen agerar på ett sätt som leder till att Finland är klimatneutralt 2035 och uppvisar negativa koldioxidutsläpp kort därefter. För att uppnå detta mål påskyndar man utsläppsminskningsåtgärder och stärker kolsänkor. Möjligheterna att uppnå målet förutsätter dessutom att åtagandet om utsläppsminskningar för 2030 stramas åt till åtminstone 55 procent jämfört med 1990 års nivå. Samtidigt förbinder sig regeringen att se över Europeiska unionens och Finlands klimatpolitik så att vi för egen del bidrar till att begränsa den globala medeltemperaturökningen till 1,5 grader. Finland strävar också efter att bli världens första fossilfria välfärdssamhälle. Därför ska el- och värmeproduktionen i Finland vara så gott som utsläppsfri före utgången av 2030-talet, dock med beaktande av försörjningsberedskap och leveranssäkerhet. Till 2030 ska utsläppen från trafiken minst halveras jämfört med 2005 års nivå.

Branschrapporten och SMF-branschbarometern om sektorn för förnybar energi offentliggjordes i samband med ett seminarium för aktörer inom energisektorn i Salo den 5 december 2019. I branschrapporten behandlas nuläget och framtidsutsikterna för branschen. I SMF-branschbarometern presenteras branschspecifika resultat från den barometer om små och medelstora företags verksamhet och ekonomiska villkor som genomförs av Företagarna i Finland, Finnvera Abp och arbets- och näringsministeriet. Antalet företag som svarade på SMF-barometern var 6 133, varav 151 inom förnybar energi.

Ytterligare upplysningar:

Markku Alm, branschchef, NTM-centralen i Egentliga Finland, tfn 040 086 4945

Katri Lehtonen, utvecklingschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4926

Branschrapporterna är en analytisk publikationsserie om affärsverksamhetens situationer och framtidsutsikterna i Finland inom olika branscher. Rapporterna har sammanställts av respektive branschchef. Som källor används senast tillgängligt inhemskt och internationellt statistikmaterial samt prognosuppgifter.

Inspelning från seminariet 5.12.2019

Nyckeltal för förnybar energi

Branschrapport om sektorn för förnybar energi 2019

Bakgrundsinformation om branschtjänsterna

Publikationer om förnybar energi inom branschtjänsterna

SMF-branschbarometern: Förnybar energi,

Mer från SLC