ANM: Ett klimatneutralt Finland 2035? – Enligt preliminära resultat av fortsatta utredningar är målet utmanande, men möjligt att nå genom omfattande politiska insatser

Finland kan uppnå klimatneutralitet 2035 endast genom att vidta omfattande och konsekventa utsläppsminskningsåtgärder inom alla relevanta utsläppssektorer och genom att upprätthålla tillräckliga kolsänkor. Kolsänkor på skogsmark har störst inverkan på kolsänkornas utveckling. Det effektivaste sättet att minska utsläppen från odlingsmark är att avstå från odling av torvmarker.

Dessa slutsatser ingår i de preliminära resultaten av en fortsatt PITKO-utredning om den långsiktiga utvecklingen av totalutsläppen och vägarna för utsläppsminskning och av MALUSEPO-utredningen om växthusgasutsläpp och kolsänkor inom jordbrukssektorn, markanvändningen och skogsbruket.

Dessa fortsatta utredningar presenterades vid ett seminarium som arbets- och näringsministeriet ordnade den 15 november 2019. De slutliga resultaten blir klara i december. De fortsatta utredningarna uppdaterar beräkningarna i PITKO- och MALULU-utredningarna från februari så att de motsvarar regeringsprogrammets mål om ett klimatneutralt Finland 2035.

”Vi var redan medvetna om att regeringens mål är utmanande. Nu har vi tillgång till forskarnas preciserade modeller och preliminära beräkningar av vad målet konkret kräver inom olika branscher och sektorer”, konstaterar överdirektör Riku Huttunen vid arbets- och näringsministeriet.

”Utredningarna bekräftar att det inte är omöjligt att uppnå klimatneutralitet 2035, förutsatt att de politiska åtgärderna är konsekventa. Det omfattande utredningsarbetet fortsätter, och avsikten är att övergripande politiska riktlinjer ska dras upp i klimat- och energistrategin 2020–2021 och i den klimatpolitiska planen på medellång sikt”, fortsätter Huttunen.

Resultaten kommer att användas i beredningen av utsläppsminskningsåtgärder och i utarbetandet av den långsiktiga strategi för minskade utsläpp till 2050 som ska lämnas till EU.

Det föreslås ännu inga nya politiska åtgärder i den långsiktiga strategin. De klimat- och energipolitiska åtgärderna dryftas nästa år i samband med beredningen av regeringens klimat- och energistrategi och den klimatpolitiska planen på medellång sikt.

Den fortsatta PITKO-utredningen bereds av ett konsortium som leds av Teknologiska forskningscentralen VTT och där också Finlands miljöcentral och Merit Economics är med. Den fortsatta MALULU-utredningen, MALUSEPO-utredningen, görs av Naturresursinstitutet.


Ytterligare upplysningar:

Petteri Kuuva, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 064 116

Tiina Koljonen, chef för forskningsgruppen, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, tfn 020 722 5806 (den fortsatta PITKO-utredningen)

Jyrki Aakkula, specialforskare, Naturresursinstitutet, tfn 0295 326 045 (MALUSEPO)

Presentationsmaterial från seminariet 15.11.2019 (på finska):

Den fortsatta PITKO-utredningen

Preliminära resultat av det fortsatta PITKO-projektet (Tiina Koljonen, VTT)

Scenariernas miljökonsekvenser och risker (Sampo Soimakallio, Finlands miljöcentral)

Utvecklingen av utsläppen och upptagen av växthusgaser i alternativa scenarier inom LULUCF-sektorn (specialforskaren Tarja Tuomainen, Naturresursinstitutet)

Möjligheterna att minska växthusgasutsläppen inom jordbruk som reagerar på förändringar (forskningsprofessorn Heikki Lehtonen, Naturresursinstitutet)


Mer från SLC