Arbets- och näringsministeriet: Arbetsgrupp ska utarbeta ett program för att främja produktionen och användningen av biogas

Arbets- och näringsministeriet tillsatte den första oktober 2019 en arbetsgrupp för att bereda ett nationellt biogasprogram. Genom programmet främjas åtgärder för att öka produktionen och användningen av biogas i Finland. Biogasen ersätter fossila bränslen. Arbetsgruppens rapport ska bli klart senast i januari 2020.

Utarbetandet av ett nationellt biogasprogram har skrivits in i regeringsprogrammet för statsminister Antti Rinnes regering med motiveringen att potentialen för produktion av biogas ska utnyttjas genom införandet av ett nationellt biogasprogram. Dessutom ska livskraften i Finland utvecklas och uppnåendet av klimatmålen främjas.  

Biomassorna inom jordbruket har en särskilt viktig roll i ökningen av biogasproduktionen. I regeringsprogrammet står det också att det ska genomföras samlade åtgärder för återvinning av näringsämnen för att främja utvecklandet av en marknad för återvunna gödselmedel. Detta effektiviserar också den ändamålsenliga användningen av näringsämnen och ökar materialeffektiviteten samt minskar utsläppen till luften och vattendragen.

För att målen ska kunna nås ska det enligt regeringsprogrammet införas stöd för sådan produktion av biogas som grundar sig på näringskretsloppet. Utöver investeringarna i biogas ska också ny teknik för gödselhantering stödjas och de bestämmelser som gäller biogasanläggningar ska bli mer rationella när det gäller bl.a. beviljandet av tillstånd och försäljningen av energi.

Distributionsskyldigheten för biobränslen utvidgas till att omfatta hållbart producerad biogas, och utbyggnaden av distributionsnätet för biogas ska stödas genom utnyttjande av EU:s finansieringspotential. Dessutom ska traktorer som konverterats till biogasdrift få registreras för vägtrafik.

Arbetsgruppens ordförande är överdirektör Riku Huttunen vid arbets- och näringsministeriets energiavdelning. I arbetsgruppen ingår utöver ANM dessutom företrädare för fyra andra ministerier (JSM, MM, KM och FM). Arbetsgruppens permanenta sakkunniga företräder Bioenergi rf, Finsk Energiindustri rf, Envitecpolis Oy, Gasum Oy, Naturresursinstitutet, MTK ry, SEO, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Suomen Kaasuyhdistys ry och Finlands miljöcentral. Utöver det arbete som utförs av arbetsgruppens medlemmar och permanenta sakkunniga kommer det dessutom att ordnas minst ett diskussionsmöte inom ramen för projektet.

Arbetsgruppens rapport ska beskriva nuläget, de viktigaste bromsande faktorerna och hindren för storskalig biogasproduktion användning av biogasen samt förslag för att undanröja dessa och för att realisera föresatserna i regeringsprogrammet. I sitt arbete ska arbetsgruppen ägna särskild uppmärksamhet åt främjandet av den decentraliserade och småskaliga biogasproduktionen.

Arbetsgruppens rapport inklusive rekommendationerna kommer att presenteras för ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik. 

Ytterligare upplysningar:
Riku Huttunen, överdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 431 6518
Pekka Grönlund, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 502 1235

Mer från SLC