EU:s jordbruksministrar: God beredskap inom jordbruket att öka bindning av koldioxid i marken

Vid det informella mötet mellan jordbruksministrarna tisdagen den 24 september var temat bindning av koldioxid i marken som en klimatåtgärd inom jordbruket. Ministrarna diskuterade möjligheterna att stödja koldioxidbindning genom EU:s gemensamma jordbrukspolitik.

Ordförande för mötet i Helsingfors var jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Åtgärderna behöver finansiering

Att binda koldioxid i jordbruksmark är ett av jordbrukets viktigaste sätt att bromsa klimatförändringar. Genom goda jordbruksmetoder kan jordbruksmarken binda mer koldioxid ur atmosfären än för närvarande, och denna praxis kan stödas genom EU:s gemensamma jordbrukspolitik.

Enligt minister Leppä innebär bindningen av koldioxid i marken att jordbrukarna blir viktiga tillhandahållare av lösningen.

”Utöver att bromsa klimatförändringar förbättrar bindning av koldioxid i marken markens struktur och kvalitet, vilket hjälper jordbruket att anpassa sig till klimatförändringarna. En god jordmån är också produktivare och ger odlarna ekonomisk nytta”, säger minister Leppä.

Vid mötet lade intressentgrupper inom jordbruket, miljöorganisationer samt Europeiska kommissionen och Europaparlamentet fram sina synpunkter på bindning av koldioxid i marken och på jordbrukets klimatåtgärder. Enligt ministrarna innehåller den nya gemensamma jordbrukspolitiken tillräckliga möjligheter att öka koldioxidbindning, men tillräcklig finansiering för jordbrukspolitiken måste säkerställas.

Flera olika sätt att binda koldioxid

I diskussionen framhävdes behovet av att ta hänsyn till lokala och regionala särbehov. Dessutom måste man förbättra metoderna för mätning av kolen, öka forskningen och omsättningen av den i praktiken samt stöda utvecklingen av nya innovationer. I flera anföranden lyftes vall, växelbruk, mindre bearbetning, direktsådd, beskogning och trädjordbruk upp som konkreta åtgärder.

”Man måste också komma ihåg att odlarnas främsta uppgift är att producera mat. Vi måste hitta win-win-lösningar som gynnar såväl odlarna som naturen, så att jordbruket är även ekonomiskt lönsamt”, sammanfattade minister Leppä diskussionen.

Jordbruksministrarna besökte också en mjölkgård och ett skogsvårdsobjekt. Ministrarna tog del av bland annat god praxis när det gäller att främja djurens hälsa samt betydelsen av vall vid koldioxidbindning och i den finländska livsmedelsproduktionen.

Reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik erbjuder medlemsländerna möjlighet att stödja både bindning av koldioxid i marken och andra miljöåtgärder inom jordbruket genom nationellt utarbetade stödinsatser. Dessutom omfattar reformen obligatoriska stödvillkor för alla medlemsländer. Villkoren främjar bland annat markens bördighet och bevarandet av kollagren i marken.

Mötet mellan jordbruksministrarna är det sista av de sex informella ministermöten som ordnas i Helsingfors under Finlands EU-ordförandeskap.

Mer information

Ahti Hirvonen, enhetschef, jord- och skogsbruksministeriet, tfn +358 295 162 337

(Satu Haapaniemi, ministerns specialmedarbetare, jord- och skogsbruksministeriet, tfn +358 504 005 193)

Pekka Väisänen, ledande sakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet, tfn +358 295 162 480 (intervjuförfrågningar och resan för medier)

Rådets nyhetsrum: videor: https://newsroom.consilium.europa.eu/

Fotografier i fototjänsten Flickr: https://www.flickr.com/photos/eu2019fi/

EU2019FI-bakgrund: Bindning av koldioxid i marken: https://eu2019.fi/sv/bakgrunder/bindning-av-koldioxid-i-jordbruksmark

Kolumn: Tuuli Orasmaa: Lärdomar ur bastukulturen för bindning av koldioxid i marken: https://eu2019.fi/sv/artikeln/-/asset_publisher/saunakulttuurista-oppia-maaperan-hiilensidontaan

EU2019FI-bakgrund: Reformen av jordbrukspolitiken: https://eu2019.fi/sv/bakgrunder/reformen-av-jordbrukspolitiken1

Mer från SLC