Finlands skogskunnande viktigt för Europa

SLC - Slc Eu Valet Pefc Skog Ledamoter
Finland har störst areal PEFC-certifierad skog i Europa, men bara 13 ledamöter i parlamentet. Det innebär att våra meppar bör kunna sin skog.

Finland har en lång historia av skogsforskning och en strävan till hållbart skogsbruk. Finland fick världens första skogslag redan 1886 där man deklarerade: “skog må icke skövlas”. Skogsforskningen i Finland har långa anor och man har kontinuerligt samlat in skogsdata i över 100 år. Det innebär att Finlands skogskunskap står på en stabil, stark, vetenskaplig grund.

Klimatpolitiken i Europa berör Finlands skogar

Skogspolitiken i Europa har hittills varit en nationell angelägenhet i enlighet med EU:s grundprincip, subsidiaritetsprincipen, som innebär att att beslut ska fattas så nära den som berörs som möjligt. Den pågående diskussionen om klimatpolitik och kolsänka har ändå gjort att blickarna börjat riktas mot skogen när man räknar på utsläppsrätter och kolbindningsförmåga. Finland har en växande skog som är ett resultat av över 100 år av arbete för god skogsvård. Den här kunskapen skulle resten av Europa kunna dra nytta av i högre grad än idag. Finlands skogsforskning och kunskap ligger på toppnivå. Den vill vi gärna dela med oss av.

Parlamentariker bör förstå sig på skogen

Eftersom Finland är ett skogsland ligger det i Finlands intresse att alla parlamentariker som representerar Finland kan skogen och skogsbruket och vill verka för att Finland kan gå i spetsen som sakkunnig i skogsfrågor.

För bara ett år sedan diskuterades LULUCF* flitigt, och på grund av viktiga insatser från finländska skogskunniga representanter i Europaparlamentet blev resultatet nöjaktigt för Finland. Nu arbetar man på vad detta betyder i praktiken och hur de övergripande räknemetoder man kommit överens om skall tillämpas i praktiken. I det arbetet krävs det insatser av forskare och experter som kan ge sin detaljerade syn, men också av aktiva EU-parlamentariker som garanter för att helheten blir bra och att förståelsen för hur ett hållbart  skogsbruk kan bidra (som kollager, kolsänka och genom produkternas substitutinverkan) till klimatpolitiken.

Som finländare är det viktigt att följa med EU-valet och rösta i valet som i Finland haft ett mycket lågt valdeltagande. Vad vill de olika partierna och kandidaterna med skogen?

Kolla in kandidatgalleriet med skogskandidater 2019 här!

* LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry) står för markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk. I klimatdiskussionen inom EU är det ett begrepp då man räknar in på vilket sätt skog, åkrar och annan mark och förändrad markanvändning påverkar koldioxidutsläpp och kolbindning.

Mer från SLC