Förordning ska minska miljöbyråkratin för nya djurstall

Regeringen godkände förra veckan en förordning med minimikrav på miljöskyddet i anmälningspliktiga djurstall. Förordningen ska underlätta arbetet för såväl myndigheterna som verksamhetsutövarna, eftersom miljöskyddskraven i dagsläget avgörs i miljötillstånd som beviljas varje djurstall separat.

Förordningen tillämpas på nya anmälningar från anmälningspliktiga djurstall. Den medför alltså inga förändringar för djurstall som redan har ett miljötillstånd och vars verksamhet inte ändras.

Förordningen är ett led i arbetet med att göra miljöskyddslagens tillståndsförfaranden smidigare. I miljöskyddslagen ingår redan bestämmelser om ett enklare anmälningsförfarande som ersätter tillståndsförfarandet för vissa verksamheter. Det börjar gälla den 1 februari.

Jämlikare behandling av djurhållarna

Förordningen harmoniserar miljöskyddskraven på djurstall i hela landet. Den ökar också förutsättningarna för en jämlik behandling av djurhållarna och förutsägbarheten i miljöskyddskraven.

I förordningen finns även bestämmelser om placeringen av djurstall, till exempel om minimiavståndet från stall för olika djurarter och lagringsplatser för stallgödsel till platser där man kan störas av lukt.

Vidare innehåller förordningen bestämmelser om de villkor som i vissa fall ger möjlighet till undantag från minimiavstånden. Avstånden gäller för nya djurstall och tillbyggnader samt för nya lagringsplatser för stallgödsel.

Djurstallens anmälningar behandlas i kommunerna. Syftet med förordningen är att minska och underlätta arbetet för de myndigheter som behandlar anmälningarna.

Förordningen träder i kraft den 1 februari samtidigt med miljöskyddslagens och -förordningens bestämmelser om allmänt anmälningsförfarande.

Anmälningsförfarandet tillämpas på djurstall med:

- minst 50 och under 300 mjölkkor

- minst 100 och under 500 köttnöt

- minst 130 och under 600 dikor

- minst 60 hästar och ponnyer

- minst 250 getter och tackor

- minst 100 och högst 750 fullvuxna suggor

- minst 250 och högst 2 000 köttsvin  

- minst 4.000 och högst 40.000 värphöns

- minst 10.000 och högst 40.000 broilrar

- på djurstall som håller flera av de ovan nämnda djurarterna eller som håller djurarter som finns upptagna i miljöskyddslagens bilaga över djurenhetskoefficienter och vars totala antal djurenheter är minst 250 och under 3.000

Anmälningsförfarandet tillämpas inte på pälsdjursfarmer, svin- och fjäderfägårdar i direktivstorleksklassen, stora nötkreatursgårdar eller andra stora djurstall. LF

Mer från SLC