IM: Arbetet med att främja säkerheten i glesbygdsområden intensifieras

Inrikesministeriet och Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland (SPEK) har sammankallat ett expert- och myndighetsnätverk som behandlar säkerheten i glesbygdsområden. Arbetet är en fortsättning på arbetet i ett tidigare nätverk som har varit verksamt sedan 2014.

Utöver de nuvarande medlemmarna tar de viktigaste myndighetsaktörerna vid ministeriet och inom den inre säkerheten i allt högre grad del i verksamheten i den nya sammansättningen.

I det s.k. Harvaturva-nätverkets uppgifter ingår bl.a.

− att uppfölja säkerhetsutvecklingen på landsbygden och i glest bebyggda områden

− att producera information om utmaningarna i glest bebyggda områden och om eventuella lösningar på dessa

− att sprida praxis i samband med att trygga säkerheten i glesbygdsområden

− att förstärka informationsgången mellan säkerhetsmyndigheterna och andra aktörer i glest bebyggda områden

− samhällspåverkan för att främja säkerheten i glesbygdsområden.

Nätverket sammanträder vid behov ca tre gånger om året och dess mandatperiod är 2.1.2019 - 31.5.2023.

Ytterligare information:

Kimmo Kohvakka, räddningsöverdirektör, nätverkets ordförande, tfn 0295 488400, kimmo.kohvakka@intermin.fi

Harvaturva-verkoston asettamispäätös | på finska

Mer från SLC