JSM: Afrikansk svinpest sprider sig över världen – beredskapen i Finland förbättras hela tiden

Afrikansk svinpest (ASF), som klassificeras som en allvarlig djursjukdom, sprider sig till nya områden i Europa och Asien. Myndigheter, näringsidkare och jägare arbetar kontinuerligt för att hindra sjukdomen från att spridas till Finland.

Färska undersökningar ger hopp om att man lyckats hejda en epidemi trots att afrikansk svinpest för närvarande sprids kraftigt. Om sjukdomen sprids till produktionssvingårdar, medför det saneringskostnader och inkomstförluster uppgående till miljoner euro bara för en enskild svingård. För hela landets näring är kostnaderna även större, eftersom afrikansk svinpest sätter stopp för exporten av svinkött till många länder utanför EU. I sjukdomsfall ersätter staten de kostnader som uppkommer för bortskaffande av djur och egendom och för rengöring och desinficering av gårdar samt efter prövning också kostnader för produktionsbortfall. Myndighetskostnaderna ökar ytterligare av att man försöker hindra sjukdomen från att spridas.

Sjukdomens spridning:

Den epidemi av afrikansk svinpest som nu sprids har sitt ursprung i Kaukasus år 2007, men sjukdomen har därefter spridits till både väst och öst. Den nuvarande epidemin är allvarligare än de tidigare. År 2014 spreds sjukdomen till EU, närmare bestämt till Baltikum, och senare till övriga östeuropeiska länder. Afrikansk svinpest har också påträffats i Bulgarien och Rumänien. Hösten 2018 påträffades sjukdomen hos vildsvin i Belgien nära gränsen till Frankrike och Luxemburg. Före den 16 februari 2019 hade man konstaterat sammanlagt 543 fall av afrikansk svinpest hos vildsvin i Belgien. Tjeckien har fått bukt med epidemin och väntar på att bli befriad från ASF-begränsningar. I öst har sjukdomen redan tidigare spridits till Ryssland och år 2018 till Kina och Mongoliet. I år har afrikansk svinpest även påträffats i Vietnam.

Kina är världens ledande producent och konsument av svinkött. Afrikansk svinpest sprids oroväckande snabbt i landet. Allt som allt är läget svårt i Fjärran Östern. FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO har tagit en betydande roll i bekämpningen av sjukdomen såväl i Fjärran Östern som i de baltiska länder dit sjukdomen ännu inte spridits.

I Finlands närområden har afrikansk svinpest tidigare förekommit hos tamsvin i Leningrad oblast och längs Murmanskbanan. Sjukdomen har dessutom konstaterats hos vildsvin i Leningrad oblast, då insjuknade vildsvin hittades i myrområden söder om Sankt Petersburg 2018. Nya sjukdomsfall i området har konstaterats även i år.

Bekämpning av sjukdomen i Finland:

Afrikansk svinpest har aldrig konstaterats i Finland. Det är viktigt att sprida information om sjukdomen eftersom den lätt sprids genom mänsklig verksamhet. Livsmedelsverket informerar olika målgrupper om risker, rekommendationer och begränsningar i fråga om afrikansk svinpest. Informationen riktas särskilt till personer som reser till Finland via hamnar och gränsövergångsställen vid östgränsen och till personer som reser till landet med buss och tåg.

I år kommer det att informeras aktivare om afrikansk svinpest då informationen utvidgas till Helsingfors-Vanda flygplats. Därtill planerar man att montera infotavlor vid rastplatser längs riksvägarna. Livsmedelsverkets nya YouTube-videor sprider information om sjukdomen i sociala medier. Videorna är avsedda för resenärer, jägare, svinuppfödare, veterinärer och dem som rör sig i naturen.

I arbetet mot afrikansk svinpest är det viktigt att eventuella smittor upptäcks i ett så tidigt skede som möjligt. Läget kartläggs genom att undersöka både självdöda vildsvin och prover från fällda vildsvin. Antalet prover från fällda vildsvin som skickas in för undersökning har ökat år för år. I fjol analyserades prover från 715 fällda vildsvin. Därtill undersöktes 21 vildsvin som påträffats döda. I år hade man redan i januari analyserat prover från 86 fällda vildsvin och undersökt två vildsvin som påträffats döda.

Sjukdomsskyddet på finländska svingårdar har effektiviserats och utvecklas även framöver i och med införandet av bedömningsmetoden Biocheck.UGent. Föreningarna Suomen Sikayrittäjät ry och Djurens hälsa ETT rf har varit aktiva i denna fråga.

Jaktens viktiga roll:

Forskare har ännu inte kunnat göra en exakt bedömning av hur liten vildsvinstätheten borde vara för att afrikansk svinpest inte ska spridas. Det är dock klart att ju färre vildsvin det finns, desto mindre är svinen i kontakt med varandra och desto mindre sprids sjukdomen. I Tjeckien har man genom planmässig jakt minskat antalet vildsvin på smittområdet och i närheten av det för att hindra afrikansk svinpest från att spridas. Avsikten är att denna effektiva bekämpningsmetod ska tillämpas även i Belgien och dess grannländer Frankrike och Luxemburg.

I Finland har man strävat efter att underlätta och effektivisera jakten på vildsvin. Jord- och skogsbruksministeriet har tillåtit användningen av en fast artificiell ljuskälla och inhägnader. Därtill har jakttiden för vildsvin förlängts. Med Finlands viltcentrals dispens får man dessutom använda utrustning för mörkerseende. Vildsvinsjakt är dock nytt på många håll i Finland. Därför har Finlands viltcentral och Finlands Jägarförbund under de senaste åren ordnat mer utbildning och information som riktar sig till jägare.

För att effektivisera jakten på vildsvin och för att uppmuntra jägare att skicka in ASF-prover beviljar Suomen Sikayrittäjät ry jaktföreningarna 90 euro i verksamhetsunderstöd per analyserat prov. Livsmedelsverket betalar en belöning på 40 euro till jägare som skickar in prover. För vildsvinshonor betalas en extra belöning på 60 euro per provförsändelse.

Om afrikansk svinpest sprids till vildsvinspopulationen i Finland, blir följden jaktbegränsningar inom smittområdet, eventuella andra begränsningar i fråga om användningen av området samt försiktighetsåtgärder för att minska risken för att sjukdomen sprids.

Livsmedelsimportens viktiga roll:

Det misstänks att afrikansk svinpest har spridit sig i Europa bland annat via färdkost och presenter som resenärer har med sig. Därför är det mycket viktigt att resenärer inte tar med sig kött eller köttprodukter från länder utanför EU. Förbudet gäller också mjölk och mjölkbaserade produkter. Därtill är det förbjudet att sända dessa produkter till privatpersoner. Syftet med importförbudet är att hindra djursjukdomar såsom afrikansk svinpest från att sprida sig till EU. Förbudet gäller inom hela EU.

I Finland är det Tullen som övervakar importförbudet vid EU:s yttre gräns. I detta arbete anlitar Tullen mathunden Aino, som söker efter animaliska livsmedel. Vid gränsövergångsställena i öst (Vaalimaa och Nuijamaa) finns numera affischer med information om hur spridningen av afrikansk svinpest kan förebyggas samt kärl för matavfall där resenärer frivilligt kan lämna livsmedel som de har med sig. Affischer och avfallskärl kommer stegvis att tas i bruk även vid de övriga gränsövergångsställena.

Importen av svin- och vildsvinskött och övriga svin- och vildsvinsprodukter från EU-länder där det förekommer afrikansk svinpest har begränsats i Finland. Begränsningarna gäller även produkter som privatpersoner för in i landet för eget bruk.

Ytterligare information:

Jord- och skogsbruksministeriet: Katri Levonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 385, och Vesa Ruusila, enhetschef, tfn 0295 162 051

Livsmedelsverket: Leena Oivanen, överinspektör, tfn 040 354 7813

Tullen: Tiia Sulander-Seppänen, tullöverinspektör, tfn 040 332 6193

Suomen Sikayrittäjät ry: Ari Berg, verksamhetsledare, tfn 040 566 7328

Suomen Metsästäjäliiton Kymen piiri: Erkki Pöytäniemi, verksamhetsledare, tfn 0400 636 611

Mer från SLC