JSM: Ändring av livsmedelslagen till riksdagen

Regeringen överlämnade i dag en proposition med förslag till ändring av livsmedelslagen till riksdagen. Syftet med propositionen är att ytterligare minska det administrativa arbete som lagstiftningen medför för aktörerna och tillsynsmyndigheterna inom livsmedelsbranschen, dock utan att riskera livsmedelssäkerheten. Lagen uppdateras så att den följer Europeiska unionens nya kontrollförordning som i huvudsak ska börja tillämpas i december 2019. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2020.

Ett av målen med livsmedelslagen är att förbättra aktörernas verksamhetsförutsättningar, vilket har beaktats i de ändringar som nu föreslås. Den första ankomstkontrollen av livsmedel av animaliskt ursprung integreras i den övriga riskbaserade livsmedelstillsynen. Att importera animaliska livsmedel från ett annat EU-land påverkar i fortsättningen livsmedelslokalens riskklassificering. Den nuvarande separata ankomstkontrollen ses i allmänhet som ineffektiv som orsakar onödigt administrativt arbete.

Aktörernas administrativa arbete minskas genom lindrigare krav på egenkontroll och enklare rutiner kring livsmedelshygienisk kompetens. I lagen ingår också bestämmelser om nya övervakningsverktyg som bland annat handlar om prover som myndigheten tagit utan att identifiera sig, inspektioner i lokaler som huvudsakligen används för boende och om att stänga en webbplats.

Den ändrade livsmedelslagen följer principen i EU:s livsmedelslagstiftning som innebär att livsmedelsföretagarna svarar för livsmedlens säkerhet längs hela livsmedelskedjan samt för att verksamheten uppfyller livsmedelslagstiftningens krav. Av livsmedelsföretagare krävs inte längre någon separat plan för egenkontroll. Livsmedelssäkerheten baserar sig dock även i fortsättningen till en stor del på aktörernas fungerande egenkontroll. Motsvarande flexibilitet i egenkontrollen har också tidigare ingått i Livsmedelsverkets anvisningar. 

I lagen tas in bestämmelser om myndighetsuppgifterna i anslutning till export av livsmedel. Livsmedelsverket hjälper vid behov att ta reda på de myndighetskrav som hänför sig till export.

Som ett led i åtgärdsprogrammet för strategin för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet tas i livsmedelslagen in en bestämmelse om aktörens tillförlitlighet. I lagen finns bestämmelser om tillsynsmyndigheternas rätt att få information om skötseln av aktörens offentligrättsliga skyldigheter, såsom skatter och andra lagstadgade avgifter.  Samtidigt ändras lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi på motsvarande sätt.

En strategisk helhet i regeringsprogrammet för statsminister Rinne är ett livskraftigt Finland och som en del av det en livskraftig och lönsam livsmedelsekonomi. Genom de ändringar i livsmedelslagen som nu föreslås förverkligas också regeringsprogrammets mål om smidigare lagstiftning och tillsyn, satsningar på livsmedelsexport och bekämpning av grå ekonomi. 

Den riskbedömning som föregår arbetet med att fastställa gränsvärden för bekämpningsmedelsrester överförs från Livsmedelsverket till Säkerhets- och kemikalieverket. Att överföra de uppgifter som gäller att bedöma riskerna med bekämpningsmedel och bekämpningsmedelsrester till ett enda verk gör det lättare för sakkunniga att samarbeta samt för tillståndshavare att uträtta ärenden i tillståndsfrågor. Samtidigt ändras lagen om växtskyddsmedel på motsvarande sätt.

Vid jord- och skogsbruksministeriet bereddes hösten 2018 en totalreform av livsmedelslagen, men propositionen förföll i och med att de propositioner som hänför sig till landskapsreformen förföll. Den planerade totalreformen innehöll flera nödvändiga reformer, av vilka en del genomförs genom den nu föreslagna ändringen av livsmedelslagen. En totalreform av livsmedelslagstiftningen är dock fortfarande nödvändig och avsikten är att beredningen ska inledas på nytt inom den närmaste framtiden. Syftet med totalreformen är att göra livsmedelslagen tydligare genom att ta in de många ändringarna i en ny lag. Samtidigt förtydligas lagens förhållande till EU-lagstiftningen. Avsikten är att tyngdpunkten i tillsynen tydligare ska flyttas från övervakning av livsmedelslokaler till tillsyn över livsmedelsverksamheten. För att stödja en riskbaserad tillsyn ska man också se över systemet med tillsynsavgifter. I samband med totalreformen av livsmedelslagstiftningen ska också de viktigaste förordningar som har utfärdats med stöd av livsmedelslagen revideras. Målet kommer att vara en tydlig nationell lagstiftning som också garanterar en fungerande och trygg livsmedelskedja.

Ytterligare information:

Hannu Miettinen, lagstiftningsråd, tfn 040 158 9401, hannu.miettinen(at)mmm.fi

Anne Haikonen, lagstiftningsråd, tfn 050 369 7618, anne.haikonen(at)mmm.fi

Mer från SLC