JSM: Ändringar inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde vid årsskiftet

Vid årsskiftet blir inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde till exempel utbetalningen av ersättning för skador på hundar, husdjur och lösöre orsakade av stora rovdjur snabbare. Bestämmelser om Lantmäteriverkets avgifter ändras.

Utbetalning av ersättning för skador som stora rovdjur orsakar på hundar, husdjur och lösöre blir snabbare

Vuoden 2020 alusta alkaen kunnat voivat maksaa suurpetojen aiheuttamat koira-, kotieläin- ja irtaimistovahingot aina täysimääräisesti ja heti korvauspäätöksen jälkeen. Poro- ja maatalousvahingot maksetaan edelleen vahinkovuotta seuraavana vuonna, koska molemmissa on laskennallisia elementtejä, jotka eivät ole tiedossa hakemusta jätettäessä.  Korvaamisen nopeutuminen mahdollistui maaliskuussa voimaan tulleen riistavahinkolain muutoksen myötä.

Från ingången av 2020 är det möjligt för kommunerna att betala full ersättning för skador på hundar, husdjur och lösöre genast efter ersättningsbeslutet. Ersättningen för skador på renar och jordbruk betalas fortfarande året efter skadeåret eftersom bägge har kalkylmässiga element som inte är kända när ansökan lämnas in.  Snabbare ersättningar är möjliga på grund av den ändring av viltskadelagen som trädde i kraft i mars.

Mer information: Jussi Laanikari, specialsakkunnig, tfn 02951 62 432, fornamn.efternamn(at)mmm.fi

Ändringar i bestämmelserna om Lantmäteriverkets avgifter

Vid årsskiftet träder Lantmäteriverkets nya avgiftsförordningar i kraft. För fastighetsförrättningar tas ut i fortsättningen allt oftare fasta priser och avgifterna bestäms enligt förrättningens tidpunkt. Detta innebär avsevärt bättre kundorientering eftersom kunden allt oftare känner till priset på den förrättning som hen ansökt om på förhand. De nya förordningarna höjer också till vissa delar de priser som kunderna ska betala. Orsaken till prisstegringen är att kostnaderna för Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori har ökat påtagligt. Trots detta kan vissa priser på motsvarande sätt sänkas på grund av att Lantmäteriverkets verksamhet effektiviseras.

Avgiftsförordningarna:

  • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Lantmäteriverkets avgifter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande av köp
  • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastighetsförrättningsavgift 2020

Ytterligare information:
Timo-Ville Nieminen, regeringssekreterare, tfn 02951 62 379, fornamn.efternamn (at)mmm.fi

Mer från SLC