​ JSM: Bättre livsbetingelser för pollinerare, definitionen av aktiva jordbrukare ändras

Regeringen har antagit en förordningsändring som gäller växtarterna på trädesmark med dragväxter. Detta förbättrar livsbetingelserna för pollinerare. Definitionen av aktiva jordbrukare har också ändrats.

Från och med 2019 ska en ny trädestyp, det vill säga trädesmark med dragväxter, godkännas som areal med ekologiskt fokus inom systemet med förgröningsstöd. Till dragväxter på trädor med ekologiskt fokus hör klöver, sötväppling och honungsört samt blandningar av dessa växter. Målet med den ekologiska arealen är att naturens biologiska mångfald ska bevaras och förbättras. Odling av dragväxter bidrar också till målet att förbättra livsbetingelserna för pollinerare och andra insekter. 

Kravet på areal med ekologiskt fokus gäller gårdar som ligger i landskapen Nyland, Egentliga Finland och Åland och som har mer än 15 hektar åkerareal. Kravet gäller inte för gårdar med ekologisk produktion och inte heller gårdar med en stor andel gräsmark. Viktkoefficienten för trädesmark med dragväxter är 1,5. Det innebär att en hektar trädesmark med dragväxter räknas som 1,5 hektar inom ramen för kravet på att anmäla minst fem procent av åkermarken som areal med ekologiskt fokus. För den övriga marken i träda inom den ekologiska arealen är viktkoefficienten 1.

Enligt den ändring av lagen om EU:s direkta stöd som trädde i kraft den 1 januari 2019 ska den så kallade förbudslistan som gäller flera jordbruksstödssystem inte längre tillämpas i samband med begreppet aktiva jordbrukare. Detta innebär att man inte längre kontrollerar om jordbrukare som söker EU:s direkta stöd eller programbaserade ersättningar driver verksamheter som finns på förbudslistan, till exempel att driva ett fastighetsbolag eller ett vattenbolag eller permanenta sport- eller rekreationsanläggningar. Enligt lagändringen togs punkten som gäller aktiva jordbrukare bort från den godkända förordningsändringen.

Mer från SLC