JSM: Det föreslås mera pengar till Livsmedelsverket och för miljöersättningar

I den fjärde tilläggsbudgetpropositionen föreslår regeringen ett tillägg på 3,3 miljoner euro till Livsmedelsverket. För miljöersättningarna inom programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland föreslås 65 miljoner euro i enlighet med den programändring som godkändes våren 2019.

Av Livsmedelsverkets tilläggsanslag ska användas 3,0 miljoner euro för att trygga verkets verksamhet och drygt 0,3 miljoner euro för informationssystemprojekt.

- Vi vill trygga Livsmedelsverkets viktiga roll i såväl beredningen av CAP, exportfrämjandet som de förebyggande åtgärderna i fråga om djur- och växtsjukdomar. Det är också väldigt viktigt att vi tryggar Livsmedelsverkets kärnfunktion som utbetalande organ för att det inte ska uppstå dröjsmål i utbetalningen av stöd till jordbrukare, betonar jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Genom den ändring av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland som godkändes den 26 mars 2019 ökade man miljöersättningarna med sammanlagt 70 miljoner euro, varav 65 miljoner euro anvisas i den fjärde tilläggsbudgeten för 2019. I tilläggsbudgetpropositionen ingår därtill vissa ombudgeteringar av fullmakterna att bevilja stöd enligt landsbygdsprogrammet. Genom dessa ändringar kan regeringen se till att landsbygdsprogrammet 2014–2020 genomförs fullt ut. 

- Detta stärker både landsbygdens livskraft och en hållbar användning av naturresurserna, påpekar minister Leppä.

Finansiering för projekt som förbättrar produktiviteten och säkerheten

Arbetet med att utveckla elektroniska tjänster fortsätter inom förvaltningsområdet. Utöver det anslag som reserveras för Livsmedelsverkets informationssystem reformeras Finlands miljöcentrals och närings-, trafik- och miljöcentralernas hydrologiska uppföljningssystem. För dessa reformer har det anvisats sammanlagt knappa 0,6 miljoner euro i tilläggsfinansiering.

För Lantmäteriverkets systemändringar föreslås ett tillägg på 0,2 miljoner euro på grund av de lagändringar som ska säkerställa den nationella säkerheten vid områdesanvändning och överföring av fast egendom. Av bestämmelserna som träder i kraft vid ingången av 2020 följer att Lantmäteriverket måste utveckla de processer och informationssystem som gäller registreringen av äganderätter till fastigheter.

Till fiskeriområdena ska återbetalas cirka 1,7 miljoner euro i ägarersättningar som inte har delats ut på grund av bristfälliga kontaktuppgifter. Kontaktuppgifterna saknas särskilt för många icke organiserade delägarlag. I enlighet med lagen om fiske ska fiskeriområdena använda dessa medel för att planera och genomföra, styra och utveckla en hållbar användning och förvaltning av fiskevattnen samt för fiskeövervakningen. Genom denna engångsåtgärd betalar man tillbaka till fiskeriområdena de ägarersättningar som man inte har kunnat dela ut på grund av bestämmelserna i den gamla lagen om fiske.

Ytterligare information:

Satu Haapaniemi, specialmedarbetare, tfn 050 400 5193, fornamn.efternamn@mmm.fi (jordbruk)

Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 516 2868, fornamn.efternamn@mmm.fi (naturresursekonomi)

Mer från SLC