JSM: Det goda läget på virkesmarknaden syns i Forststyrelsens resultatmål för i år - avverkningar ökar inte

Statsrådets finansutskott har förordat jord- och skogsbruksministeriets beslut om verksamhets-, resultat- och intäktsföringsmålen för Forststyrelsens affärsverksamhet för i år. Resultatmålet 2019 är 148,9 miljoner euro och det preliminära målet för intäktsföring till staten är 138,9 miljoner euro. Om den slutliga intäktsföringen tas beslut våren 2020 i samband med fastställandet av Forststyrelsens bokslut 2019.

Forststyrelsens resultatmål motsvarar en avkastning på 5,6 procent på det kapital som är placerat i affärsverksamheten och är 38,8 miljoner euro större än det preliminära målet på 110,1 miljoner euro i budgeten 2019. Det högre resultatmålet innebär dock inte att avverkningarna ökar. Avverkningarna bygger fortfarande på de naturresursplaner som man tagit fram tillsammans med olika aktörer.

Grunden för högre resultatmål

Det högre resultatmålet grundar sig på Metsähallitus Metsätalous Oy:s goda resultat 2018 och den större dividend som till följd av det goda resultatet betalas för affärsverkets affärsverksamhet (+20 miljoner euro) samt regeringens färska beslut som höjer den ersättning för användningen av statens marker som betalas till Forststyrelsens affärsverksamhet  med 15 miljoner euro från och med år 2019. Metsähallitus Kiinteistökehitys andel av det högre målet är ungefär två miljoner euro.

Av dessa orsaker är resultat- och intäktsföringsmålen 2019 ovanligt höga. Under kommande år kommer målen igen att vara väsentligt lägre bland annat därför att den större användningsersättningen minskar Metsähallitus Metsätalous Oy:s resultat och förmåga att betala dividend i fortsättningen. 

Forststyrelsen kan inte använda inkomsten från affärsverksamheten för att finansiera offentliga förvaltningsuppgifter, såsom verksamheten i nationalparker och friluftsområden. Kostnaderna för dem betalas med budgetmedel.

–När Forststyrelsens affärsverksamhet visar goda resultat, ska staten också fullgöra sina skyldigheter och anvisa tillräckliga budgetmedel för underhållet av de leder som tjänar naturturismen och rekreationen i naturen, påpekar jord- och skogsbruksminister Jari Leppä. 

Samhälleliga förpliktelser begränsar användningen av statens skogar

Forststyrelsens samhälleliga förpliktelser enligt lagen om Forststyrelsen handlar om att främja naturens biologiska mångfald och användningen av naturen för rekreation samt sysselsättningen. I verksamheten ska därtill beaktas att förutsättningarna för att utöva den samiska kulturen är tryggade, likaså ska det tas hänsyn till förpliktelserna i renskötsellagen. De begränsningar av användningen av skogar som grundar sig på de samhälleliga förpliktelserna omfattade i fjol sammanlagt 566 000 hektar, det vill säga 15,8 procent av arealen för statens mångbruksskogar. 

I förhållande till trädbeståndets kvantitet gällde begränsningarna i fjol närmare en femtedel (19,5 procent) av trädbeståndet i mångbruksskogar och minskade avverkningsmöjligheterna med över två miljoner kubikmeter. Begränsningarnas resultatminskande effekt jämfört med att Forststyrelsen hade handlat enligt skogslagen på alla objekt, var sammanlagt ca 63 miljoner euro.

Skogsarealen som berörs av begränsad användning växte i fjol med ca 50 000 hektar. Av denna areal gällde omkring 13 000 hektar nya mångfaldsobjekt.

De objekt som inrättats för att skydda naturens biologiska mångfald  är bra sammankopplade med de lagenliga skyddsområdena och ökar den totala ekologiska skogsarealen på statens marker. I Lappland är ökningen 30 procent, i Kajanaland ca 51 procent, i Mellersta och Norra Österbotten 30 procent och i Södra Finland 22 procent. Över hälften av naturobjekten ligger på färska eller frodigare moar som är sällsyntare växtlighetsklasser i skyddsområden. I ekonomiskogar finns sammanlagt ca 100 000 objekt som beaktar naturens biologiska mångfald. Antalet förekomster av hotade arter på dessa objekt uppgår till sammanlagt ungefär 30 000.

Arbetet för de samhälleliga målen fortsätter

Forststyrelsens servicemål och andra verksamhetsmål för i år handlar om bland annat

  • Forststyrelsens ekologiska bedömning av restaurering av myrar, återställande av viltets viktiga livsmiljöer, användning av eld, vård av solexponerade miljöer, restaurering av bäckar, borttagande av vandringshinder i strömvatten, bekämpning av invasiva främmande arter och akuta vårdbehov i lundar. Utifrån bedömningen bestämmer man senare vilket är det mest resultatgivande och kostnadseffektivaste sättet att vårda livsmiljöerna.
  • Forststyrelsen genomför ett ansvarsprogram och främjar och håller igång dialogen om ansvarsfull verksamhet och samordning av målen.
  • Forststyrelsen konkretiserar de möjligheter som gäller bekämpning av och anpassning till klimatförändringen genom att genomföra projektet ”Forststyrelsens klimatprogram”.
  • Forststyrelsen fortsätter att utveckla friluftsområdena utifrån de beslut och åtgärdsförslag som togs fram i samband med projektet 2018.
  • Forststyrelsen upphandlar markområden för ungefär fem miljoner euro. Av denna summa upptar upphandlingarna för försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet omkring 3,4 miljoner euro. Forststyrelsen säljer markområden som är oändamålsenliga för skogsbruk för en summa på högst två miljoner euro. För skogsfröplantager ska förvärvas områden till ett värde av 0,6 miljoner euro.
  • Forststyrelsen ska ingå observationsskogsavtal enligt den nya modellen med de fem läroinstitut vars gällande avtal löpte ut den 31 december 2018. Den nya modellen testas 2019 utifrån avtalen.


Ytterligare information:

Ville Schildt, konsultativ tjänsteman, tfn 040 7210 687
Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 516 2868, 
e-post: fornamn.efternamn@mmm.fi.

Mer från SLC