JSM: EU-ländernas jordbruks- och fiskeministrar ska diskutera fiske- och skogsfrågor

EU-rådet för jordbruk och fiske sammanträder den 14 och 15 oktober i Luxemburg under ledning av jord- och skogsbruksminister Jari Leppä. Ministrarna diskuterar i synnerhet fiskekvoterna i Östersjön samt skogsfrågor.

Rådet vill nå ett politiskt samförstånd om fiskekvoterna i Östersjön för 2020. Kvotbeslutet ska följa de centrala målen för den gemensamma fiskeripolitiken som säkrar att fiskebestånden nyttjas på ett hållbart sätt.  Det är en utmaning. På grund av många olika orsaker mår särskilt torskbestånden dåligt, varför vissa fiskekvoter måste minskas betydligt. Detta leder i sin tur till stora socioekonomiska problem för fiskarna.

Utifrån kommissionens förslag till förordning tar Finland tillsammans med medlemsländerna och kommissionen fram en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar lösning. ”Vårt mål är en hållbar och balanserad lösning som bygger på ett vetenskapligt råd som bäst tryggar såväl fiskbeståndens som fiskerinäringens framtid”, säger minister Jari Leppä.

Rådet diskuterar också framtiden för EU:s skogsstrategi. Den gällande strategin siktar till år 2020 och beredningen av en ny strategi pågår som bäst. Skogsstrategin är ett viktigt verktyg när man vill se till att de många EU-initiativ som påverkar skogarna och skogssektorn är konsekventa och beaktar skogarnas många olika användningssätt. Strategin ska vara starkare än tidigare eftersom skogarna allt oftare står i centrum för politiken.

Rådet diskuterar också kommissionens meddelande om kraftfullare EU-insatser för att skydda och återställa världens skogar. Världens skogsareal minskar och kommissionen har föreslagit flera sätt att ändra utvecklingen i en bättre riktning, till exempel genom hållbar användning av skogar och beskogning. Ministrarna kommer att diskutera om insatserna är tillräckliga och hur de ska prioriteras. 

Som ordförandeland ger Finland rådet en lägesrapport om hur reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) går framåt. Utifrån detta diskuterar ministrarna vilka delar av reformen kräver fortsatt arbete. Vidare ger kommissionär Phil Hogan en översikt över marknadsläget inom jordbruket. 

Finland ska presentera resultaten från bioekonomikonferensen i juli. Resultaten kommer att användas vid beredningen av rådets slutsatser om bioekonomi. Konferensen som ordnades i Helsingfors är en del av Finlands EU-ordförandeskap. 

Ytterligare information:

Ahti Hirvonen, enhetschef, tfn +358 295 162 337

Risto Lampinen, fiskeriråd, tfn +358 295 16 2458

Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 516 2868

Mer från SLC