JSM: EU-rådet för jordbruk diskuterar ny genomförandemodell och långsiktig klimatstrategi

EU:s jordbruksministrar sammanträder i Bryssel den 14 maj för att diskutera reformen av jordbrukspolitiken 2021 - 2027 med fokus på den nya genomförandemodellen. Ministrarna diskuterar också bland annat jordbruksperspektiven i EU:s långsiktiga klimatstrategi och jordbruksprodukternas internationella handel. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä företräder Finland vid mötet.

Enligt Finland är det viktigt att modellen för att genomföra jordbrukspolitiken är smidig och enkel. Med hjälp av modellen följer man upp bland annat hur medlemsländerna når till exempel jordbrukets miljömål. Om det finns tillräckligt enkla sätt att samla in information om uppfyllelsen av målen, kan Finland gå med på att uppföljningen sker vart annat år.

I november kom Europeiska kommissionen ut med ett meddelande om klimatneutral ekonomi fram till 2050. Enligt Finland ger meddelandet en rätt riktning för EU:s klimatdebatt och framhäver jordbrukets och markanvändningens centrala roll när det gäller klimatåtgärder. Det finns åtskilliga möjligheter till exempel i fråga om markens koldioxidbindning, men det behövs ytterligare forskning. Jordbruksministrarnas diskussion om klimatåtgärder ligger till grund för EU:s långsiktiga klimatstrategi.

Nederländerna kommer att ta upp frågan om revideringen av direktivet om genteknik. Även kommissionens vetenskapliga rådgivare har konstaterat att direktivet inte längre motsvarar vetenskapens nuvarande utveckling. Finland understödjer förslaget till diskussion om revidering av direktivet. 

Ytterligare får ministrarna kommissionens översikt över läget i de internationella handelsförhandlingarna och diskuterar Europeiska havs- och fiskerifonden.

Ytterligare information:

Ahti Hirvonen, enhetschef, tfn  +358 295 16 2337

Risto Lampinen, fiskeriråd, tfn +358 295 16 2458

Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 516 2868

Mer från SLC