JSM: EU:s jordbruksministerråd diskuterar jordbrukets miljö- och klimatåtgärder

EU:s jordbruksministrar sammanträder i Luxemburg den 15 april för att behandla reformen av EU:s jordbrukspolitik (CAP) 2021 - 2027. Fokuset ligger på miljö- och klimatåtgärder. Ministrarna diskuterar bland annat om utvecklingsarbetet på den afrikanska landsbygden och den globala avskogningen. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä företräder Finland vid mötet.

Enligt Finland är det viktigt att stärka miljö- och klimatåtgärderna vid reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken. Medlemsländerna ska dock lämnas tillräcklig valfrihet för att genomföra åtgärderna. På detta sätt får länderna som har olika naturförhållanden och jordbruk välja de lämpligaste sätten för att nå målen. Miljö- och klimatåtgärderna får inte stå i strid med förenklingen eller försvåra införandet av systemet eller rapporteringen.

Rådet diskuterar också bekämpningen av skogsförlusten. Finland anser att länderna inte ska fokusera bara på att bevara skogsarealen, utan också se de möjligheter som följer av beskogning och en hållbar skogsvård. På detta vis bidrar länderna till bra skogstillväxt och -hälsa och motarbetar klimatförändringen. 

Enligt Finland är det viktigt att stärka skogssektorn även när det gäller att utveckla samarbetet mellan EU och Afrika. Arbetsgruppen för Afrikas landsbygd (TFRA) lägger fram sin slutrapport på mötet. Enligt Finland är arbetsgruppens rekommendationer för att utveckla samarbetet mellan EU och Afrika bra och önskar att frågan tas upp i EU-arbetet också framöver.

Vidare diskuterar ministrarna bland annat jordbrukets marknadsläge. Stora rovdjur är lunchmötets samtalsämne.

Mer information:

Ahti Hirvonen, enhetschef, tfn 0295 16 2337

Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 516 2868

Mer från SLC