JSM: EU:s jordbruksministrar vill nå samförstånd om fiskekvoterna och diskuterar också CAP-reformen

Rådet (jordbruk och fiske) sammanträder i Bryssel den 16 -17 december under ledning av jord- och skogsbruksminister Jari Leppä. Ministrarna vill nå politisk enighet om fiskekvoterna i Atlanten 2020 och diskuterar CAP-reformens framsteg under Finlands ordförandeskap.

På det sista mötet under Finlands ordförandeskap har rådet (jordbruk och fiske) målet att nå en politisk överenskommelse om fiskekvoterna i Atlanten 2020. Kvotbeslutet ska följa de centrala målen för den gemensamma fiskeripolitiken som säkrar att fiskebestånden nyttjas på ett hållbart sätt. Särskilt torskbestånden är svaga, varför vissa fiskekvoter måste minskas betydligt.

Utifrån kommissionens förslag till förordning tar Finland tillsammans med medlemsländerna och kommissionen fram en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar lösning.

- Det är en utmaning. Som ordförande vill Finland se till att målet om maximalt hållbart uttag av fiskbestånden enligt den gemensamma fiskeripolitiken uppnås och att besluten baserar sig på vetenskapliga råd, säger minister Jari Leppä.

Rådet vill också ta fram en allmän riktlinje om stödåtgärder som gäller torskbestånden i Östersjön och det västliga strömmingbeståndet. Den allmänna riktlinjen är en fortsättning på den deklaration som medlemsländerna och kommissionen gav på rådets möte i oktober om hanteringen av krisen inom torskfisket och strömmingfisket i södra Östersjön. Tanken med stödåtgärderna är att lösa det strukturella problemet med fiskeverksamheten, särskilt genom stöd till skrotning av fiskefartyg.

Ministrarna kommer också att diskutera reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) under Finlands ordförandeskap,  särskilt CAP:s miljö- och klimataspekter. Ytterligare diskussioner behövs bland annat om beloppet av den finansiering som riktas till miljö- och klimatåtgärderna samt om CAP-rapporteringen och uppföljningen av målen.

Enligt minister Jari Leppä spelar förhandlingarna om EU:s budgetram en central roll.

- CAP-reformen har gjort bra framsteg under Finlands ordförandeskap. En överenskommelse om EU:s fleråriga budgetram (MFF) behövs dock snart för att vi ska kunna ro i land med CAP-reformen.

Under lunchen ska ministrarna diskutera en hållbar framtid för världens skogar samt sätten att effektivisera de åtgärder som stödjer det arbete i EU.

Ytterligare information:

Ahti Hirvonen, enhetschef, tfn +358 295 162 337

Risto Lampinen, fiskeriråd, tfn +358 295 162 458

Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 516 2868

Mer från SLC