JSM: EU:s nya kontrollförordning börjar tillämpas den 14 december 2019

EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 skapar en ram för kontrollen över hela livsmedelskedjan. Syftet med förordningen är att se till att medlemsländerna tillämpar EU-lagstiftningen om livsmedelskedjan korrekt och enhetligt. Tillämpningsområdet för den nya förordningen är mer omfattande än tillämpningsområdet för den gällande kontrollförordningen (EG) nr 882/2004. Förordningen tillämpas på

• livsmedel och foder,

• material som kommer i kontakt med livsmedel,

• avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön för livsmedels- och foderproduktion,

• djurs hälsa och djurskydd,

• animaliska biprodukter,

• växtskydd, växtskyddsmedel och ekologisk produktion och

• namnskyddsfrågor

Kontrollförordningen gäller framför allt myndigheternas verksamhet och medför knappast några direkta skyldigheter för konsumenter eller aktörer i livsmedelskedjan. Ändringen av bestämmelserna har dock indirekta konsekvenser också för verksamheten i de företag som står under kontroll. 

I förordningen beaktas mer än tidigare åtgärderna för att förebygga bedrägeri i livsmedelskedjan utöver den vanliga säkerhets- och hälsoövervakningen. Förordningen erbjuder nya instrument för att förebygga och utreda bedrägerier, till exempel kontrollmyndighetens rätt att ta prover utan att identifiera sig och att stänga webbplatser. 

Kontrollförordningen harmoniserar medlemsländernas kontroll av partier som importeras från länder utanför EU. Olika produktgrupper kan kontrolleras vid gemensamma gränskontrollstationer.  Syftet med importkontrollen är att förebygga och minimera de risker som den internationella handeln med djur, livsmedel och material som kommer i kontakt med livsmedel, foder, växter och växtprodukter samt animaliska biprodukter medför. 

Den ändrade importkontrollen gäller i synnerhet kontroll av att kraven på växtskydd uppfylls eftersom framöver ska alla växter och produkter av vegetabiliskt ursprung som nämns i växtskyddsförordningen importeras till EU via de gränskontrollstationer som medlemsländerna utsett, med undantag för sådana som medföljer resenärer eller sänds som postpaket (import av presenter). EU:s kontrollförordning (2017/625) 

Mer information:

• Anne Haikonen, lagstiftningsråd, tfn 295 162 438, e-post: fornamn.efternamn@mmm.fi

• Importkontroll av djur och animaliska produkter: Hentriikka Kontio, veterinärråd, tfn 0295 162 423, e-post: fornamn.efternamn@mmm.fi

• Importkontroll av växter och produkter av vegetabiliskt ursprung:Marja Savonmäki, växtskyddschef, tfn 0295 162 280, e-post: fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer från SLC