JSM: Finland ska leda diskussionen om reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik

EU-rådet (jordbruk och fiske) sammanträder i Bryssel den 15 juli 2019 under ledning av jord- och skogsbruksminister Jari Leppä. Sammanträdet är det första mötet för rådet under Finlands ordförandeskap och Finland ska presentera ordförandeskapsperiodens arbetsprogram i början av mötet. Aktuella frågor är bland annat CAP-reformen, bioekonomi och fiske.

Mötesdeltagarna ska diskutera reformens miljö- och klimataspekter med särskilt fokus på de metoder som bäst hjälper att nå de högre målen för reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken.

Kommissionen lägger fram för rådet en rapport om socker från en högnivågrupp. Rapporten söker lösningar på sockermarknadens utmanande läge.

Kommissionär Hogan informerar rådet om handelsavtalet mellan EU och Mercosurländerna (Argentina, Brasilien, Paraguay, Uruguay). Avtalet omfattar handeln med industriella produkter och jordbruksprodukter, men den känsliga jordbrukshandeln regleras dock genom kvoter. 

Rådet behandlar också läget med afrikansk svinpest både i Europa och globalt, djurs välbefinnande under transporter, växtskyddsmedel med låg risk, mötet mellan EU:s och Afrikanska unionens jordbruksministrar i Rom, ökad import av ris från Myanmar samt initiativet BIOEAST som är ett samprojekt som stärker bioekonomisektorn i Central- och Östeuropa.

Efter mötet ordnar Finland en öppningsmottagning för de andra ländernas ministrar och deras delegationer. På mottagningen fokuserar Finland enligt ordförandeskapets teman på hållbarhet och klimatvänlighet.

”Det första mötet under vårt ordförandeskap och de övriga evenemangen ger en utmärkt möjlighet att berätta om frågor som är viktiga för Finland. Finland får leda rådet (jordbruk och fiske) vid en väldigt viktig och utmanande tidpunkt”, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Ytterligare information:

Ahti Hirvonen, enhetschef, tfn +358 50 3466 577

Finlands EU-ordförandeskap

Mer från SLC