JSM: Finlands arbete för GJP-reformen fick tack av EU:s jordbruksministrar

Rådet för jordbruk och fiske samlades i Bryssel den 16 december under ledning av jord- och skogsbruksminister Jari Leppä. Ministrarna diskuterade hur reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) har framskridit under Finlands ordförandeskap samt en hållbar framtid för världens skogar.

EU:s jordbruksministrar var nöjda med det finländska ordförandeskapets arbete för GJP-reformen. De diskuterade gjorda framsteg under det finländska ordförandeskapet, men konstaterade att det fortfarande behövs fortsatt arbete.

Medlemsländerna betonade att GJP-reformen kan slutföras först när en överenskommelse om EU:s fleråriga budgetram har nåtts. Dessutom bör GJP:s finansieringsnivå motsvara de krav som ställs på GJP. I diskussionen lyftes också fram kommissionens meddelande om den europeiska gröna given och dess betydelse för GJP-reformen.

Enligt jord- och skogsbruksminister Jari Leppä har man under Finlands ordförandeskap gjort framsteg i GJP-reformen i enlighet med förväntningarna, och även medlemsländerna var nöjda med de uppnådda resultaten. ”Vår målsättning var att nå så långt som möjligt i GJP-reformen och det gjorde vi. Utan en lösning på budgetramen kunde vi inte gå längre än detta.”

Ministrarna förde tillsammans med Qu Dongyu, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations nya generaldirektör, Jutta Urpilainen, kommissionär med ansvar för internationella partnerskap, och Janusz Wojciechowski, som i egenskap av kommissionär med ansvar för jordbruk deltog i det första rådsmötet om jordbruk, en lunchdiskussion om en hållbar framtid för världens skogar och en effektivisering av EU:s åtgärder som stöder detta. I diskussionen framhävdes EU:s viktiga roll som global främjare av skogsfrågor.

Vid mötet antog rådet också slutsatser där EU:s medlemsländer enhälligt stöder och förbinder sig till åtgärder mot global avskogning och försämring av skogarnas tillstånd.

”Slutsatserna är ett fint tecken på medlemsländernas vilja att vidta åtgärder som gynnar världens skogar. EU:s skogsstrategi har en central roll i detta, men vi behöver också internationella partnerskap utanför EU", sade minister Jari Leppä.

”Vår lunchdiskussion visade att betydelsen av skogar och av en god skötsel och ett hållbart utnyttjande av dem förstås i vid bemärkelse. Samarbete är nödvändigt för att vi på ett bra sätt ska kunna ta hand om världens skogar också i framtiden", sade Leppä.

Mer information:

Ahti Hirvonen, enhetschef, tfn +358 295 162 337

Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 516 2868

Mer från SLC