JSM: Från och med maj ska restauranger ange vilket land köttet kommer ifrån

Europeiska kommissionen motsätter sig inte Finlands förordningsförslag som kräver att restaurangerna upplyser gästerna om köttets ursprung. Med kravet vill man förbättra konsumenters förutsättningar att göra medvetna och ansvarsfulla val på restauranger. Förordningen träder i kraft vid ingången av maj 2019.

I juni 2018 skickade Finland till Europeiska kommissionen ett nytt förslag till förordning som förpliktar restauranger att synligt informera sina gäster om ursprung på såväl kött som fisk. En stor del av det importerade köttet används just på restauranger och andra serveringsställen. Att fastställa ursprungsmärkning ingår i regeringsprogrammet för Sipiläs regering.

I höstas gav Finland de ytterligare utredningar som kommissionen hade begärt och som huvudsakligen gällde sambandet mellan köttets eller fiskens ursprung och råvarukvaliteten. Ett kriterium för att införa nationella bestämmelser för ursprungsmärkningen är enligt EU-förordningen om livsmedelsinformation att landet måste kunna visa på samband mellan ursprung och produktens kvalitet.

Finlands förslag till förordning ändrades så att bestämmelserna gäller endast kött, inte fisk, som används som ingrediens i måltider. Bestämmelser om ursprungsmärkning av fisk ingår i lagstiftningen om EU:s gemensamma fiskeripolitik.

– Eftersom det också finns särskilda europeiska regler för att ange ursprungsland eller -område för fiskeriprodukter, är de nationella kraven på ursprungsmärkning av fisk problematiska. Genom ändringen säkrade Finland att förordningen om ursprungsmärkning över huvud taget kan sättas i kraft, påpekar jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Enligt förordningen som kommissionen nu antagit ska restauranger uppge var det färska köttet som ingår som ingrediens i måltider kommer ifrån. Informationen om ursprung behöver inte anges på meny eller ges var och en kund separat i skriftlig form, utan den kan ges i en broschyr eller på en tavla som är tydlig och enkelt kan observeras eller på ett annat lika tydligt sätt.

– Det ska vara så enkelt att göra ansvarsfulla val att även de som är lite blygare kan utan att fråga välja vad de äter. Förordningen är ett steg åt rätt håll. Konsumenter har rätt att också på restaurang få veta vilket land maten kommer ifrån utan att de behöver fråga, säger minister Leppä.

Kravet gäller nöt-, gris-, får-, get- och fjäderfäkött. EU-lagstiftningen innehåller harmoniserade krav på ursprungsmärkning av dessa köttslag när de saluförs i förpackningar. Kravet på ursprungsmärkning rör också färskt malet kött som använts som ingrediens i en måltid.

Förordningen gäller inte halvfabrikat eller vilt 

Förordningen gäller färskt, kylt eller fryst kött, men inte köttberedningar eller köttprodukter, som använts som ingrediens i en måltid. Om en restaurang lagar till exempel köttfärsbiff av färskt malet kött, ska restaurangen  redogöra för köttets härkomst. Men om köttfärsbiffarna inte är färdiglagade, utan steks på restaurangen eller om biffarna är färdiglagade och hettas upp på restaurangen, behöver ursprunget för köttråvaran inte uppges. Bestämmelserna gäller inte heller ren-, vilt-, eller hästkött som ingick i det första förslaget till förordning. För dessa köttslag finns inte några harmoniserade krav på ursprungsmärkning.

Avsikten är att förordningen om ursprungsmärkning utfärdas i januari 2019 och börjar tillämpas vid ingången av maj 2019. Förordningen gäller i två års tid på samma sätt som den gällande förordningen om ursprungsmärkning av färdigpackade livsmedel. Innan förordningens giltighetstid löper ut ska Finland ta fram en berättelse för kommissionen om ursprungsmärkningssystemets funktion och effekter.

Konsumenter förenar inhemskt med kvalitet

Finland fortsätter påverkansarbetet på EU-nivå för att utvidga kravet på ursprungsmärkning att även omfatta fisk, andra köttslag och förädlade köttprodukter. Serveringsställen uppmanas berätta kött- och fiskråvarans ursprung för konsumenterna, trots att lagstiftningen inte kräver det.  Enligt den konsumentundersökning som Kantar TNS Agri i maj gjorde på uppdrag av jord- och skogsbruksministeriet tycker ca 80 procent av konsumenterna att ursprungslandet har ett starkt samband med köttets och fiskens kvalitet. Över 80 procent av konsumenterna är av den åsikten att det är viktigt att ursprunget på kött som ingår som ingrediens i måltiden är tillgänglig utan att man behöver fråga.

- Det lönar sig för restaurangerna att ha det som vana att dagligen ange ursprunget på allt kött och all fisk. På detta sätt undviker restaurangerna extra arbete i vardagen när det gäller gränsen mellan färskt kött eller förädlade produkter. Konsumenterna värdesätter transparens som enligt dem är grunden för en ansvarsfull verksamhet. De restauranger som brett och öppet berättar om ursprung utmärker sig på marknaden, säger Leppä.

Enligt Finlands förslag ska bestämmelser om ursprungsmärkning över huvud taget i första hand finnas i EU-lagstiftningen. Eftersom arbetet med att utveckla EU-lagstiftningen på detta område inte har gått framåt i önskad takt, har man försökt öka informationen om ursprungsmärkning genom nationella förordningar.

Ytterligare information:  

Sebastian Hielm, livsmedelsäkerhetsdirektör, tel 050-524 5761, sebastian.hielm@mmm.fi 
Risto Lahti, ministerns specialmedarbetare, tel 050-565 0424, risto.lahti@mmm.fi


Mer från SLC