JSM: Genomförandet av reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken debatterades av EU-ministrarna

EU:s jordbruksministrar diskuterade på tisdagen i EU:s råd för jordbruk och fiske i Bryssel den nya modellen för genomförande av den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP). Modellen inverkar bl.a. på hur de mål som ställs upp för jordbrukspolitiken, exempelvis miljökonsekvenserna av odlingsåtgärderna, följs upp. Finland framhäver vikten av en flexibel och administrativt enkel modell, för att rapporteringen till kommissionen inte ska bli för tungrodd.

”Genomförandemodellen  ska vara så enkel som möjligt och flexibel att tillämpa. I annat fall ersätter vi bara det nuvarande systemet med ett nytt system som är komplicerat i något annat avseende”, sade jord- och skogsbruksminister Jari Leppä, som representerade Finland vid mötet för rådet för jordbruk och fiske.

Kommissionen har föreslagit att det årligen sammanställs en rapport om medlemsstaternas framsteg, där man tillämpar gemensamt överenskomna mätmetoder. Finland anser att årlig rapportering kan godkännas, om uppföljningsuppgifterna fås direkt från olika tekniska system. Många medlemsländer önskade en glesare rapportering. I rådet diskuterades även oron för påföljder i det fall att länder avviker från uppställda mål.

”I fråga om små avvikelser från målsättningarna anser jag inte att det finns något behov av arbetsdrygautredningar  till kommissionen, sade Leppä.

Ordförandelandet Rumänien strävar efter en partiell politisk överenskommelse om CAP i juni. Beslut om sådana delområden som anknyter till den fleråriga budgetramen fattas senare på toppmötesnivå.

Möjligheterna till koldioxidbindning inom jordbruket väcker intresse

I rådet hördes också medlemsländernas synpunkter på jord- och skogsbrukssektorernas roll när det gäller klimatåtgärder. EU ska lämna in en långsiktig klimatstrategi till FN senast år 2020, och i unionens gemensamma strategi strävar man efter klimatneutralitet fram till 2050.

”Jag anser att det är viktigt att den kommande strategin motsvarar Parisavtalets mål och siktar på att begränsa klimatuppvärmningen till en och en halv grad ”, sade Leppä.

Det är omöjligt att helt och hållet eliminera jordbrukets utsläpp med hänsyn till vissa naturliga processer, men utsläppen kan balanseras med hjälp av kolsänkor. Under diskussionerna i rådet betonades särskilt skogsbrukets centrala roll och möjligheterna att binda koldioxid i marken. Kommissionen föreslog också nya typer av beskogningsåtgärder samt att sådana odlingsmetoder som ökar kollagren i marken stöds som en del av den nya CAP. Finland anser att initiativen är välkomna förutsatt att de enkelt går att anpassa till olika länders särskilda förhållanden.

”De åtgärder som passar bäst vid koldioxidbindning är liksom andra klimatåtgärder inom jordbruket olika inom olika regioner. Ämnet är viktigt och det behövs ytterligare forskning”, säger Leppä.

När det gällde andra frågor på agendan understödde jordbruksministrarna brett  Nederländernas önskemål om att kommissionen i sitt kommande program ska uppdatera direktivet om genteknik till den del det gäller nya typer av förädlingsteknik. Även Finland understödde Nederländernas begäran. Minister Leppä framhävde beslutets eventuella effekter på EU-jordbrukets konkurrenskraft.

I rådet gavs också en översikt bl.a. av den internationella handeln med jordbruksprodukter och av pågående handelsavtalsförhandlingar i EU.

Ytterligare information:

Ahti Hirvonen, enhetschef, tfn 0295 +358295162337, e-post: fornamn.efternamn@mmm.fi

Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 0295 +358505162868, e-post: fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer från SLC