JSM: Halvtidsöversyn av CAP-reformen och EU:s bioekonomiska strategi på agendan för rådet för jordbruk och fiske

Reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) och EU:s bioekonomiska strategi var huvudteman för rådets möte den 18 mars. Vid ministermötet företräddes Finland av jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

EU-ordförandelandet Rumänien ledde den första diskussionen om de centralaste förslagen till ändring av den gemensamma jordbrukspolitiken. Medlemsländerna berättade för ordförandelandet sina åsikter om läget med reformen.

Finland understödde i regel ordförandelandets ändringsförslag eftersom de går i rätt riktning. Ändringsförslagen gör jordbrukspolitiken smidigare, vilket också varit målet med reformen.

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä sade på mötet att Finland driver på ett frivilligt stödtak som bör gälla bara grundstödet och inte olika riktade stödformer. Produktionskopplade stöd bör hållas kvar minst på dagens nivå för att lönsamhetsproblemen i vissa områden och sektorer ska kunna avhjälpas. 

Rumänien fortsätter att bereda reformen under våren. Målet är att ministerrådet når en partiell allmän riktlinje om hela CAP-paketet på mötet i juni.

Rådet behandlade också möjligheterna att införa EU:s bioekonomiska strategi samt de nationella handlingssätten.

Minister Leppä berättade för sina kollegor att Finland haft en nationell bioekonomisk strategi sedan 2014. Strategins åtgärder har skapat ett underlag för bioekonomisk hållbar tillväxt och nya arbetstillfällen. En nationell samordning och samarbete är viktiga när det gäller att främja bioekonomin, sade Leppä.

"Det är också viktigt att man ser till att man skapar hållbara värdekedjor inom bioekonomin som säkrar en rättvis inkomstfördelning och lönsamhet även i primärproduktionen", berättar Leppä.

Finland anser att reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken är en möjlighet att få bioekonomins potential i användning. Därför bör man särskilt beakta medlemsländernas särdrag och ge dem tillräcklig flexibilitet för att främja bioekonomin såväl när det gäller EU:s regler för statligt stöd som åtgärderna för att utveckla landsbygden. Efter grundinsatsen måste det vara möjligt att stödja företag i synnerhet i landsbygdsområdena utan några sektorsspecifika begränsningar.

Jord- och skogsbruksministern deltog också i ett diskussionsmöte kring stora rovdjur som ordnades på Europaparlamentet. För mötet svarade de politiska grupperna i parlamentet samt COPA/COGECA som representerar europeiska producentorganisationer.

Ytterligare information:

Ahti Hirvonen, enhetschef, tfn 0295 16 2337, fornamn.efternamn@mmm.fi

Teppo Säkkinen, specialmedarbetare, tfn +358 50 516 2868, fornamn.efternamn@mmm.fi

Jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande 15.3:

Rådet för jordbruk och fiske fokuserar på bioekonomi och reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken

Rumäniens lägesrapport om CAP-reformen efter 2020

Mer från SLC