JSM: Internationella växtskyddsåret invigs 2.12.2019 i Rom

Förenta Nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation FAO kommer den 2 december 2019 att förklara det internationella växtskyddsåret öppnat. Temaåret firas på initiativ av jord- och skogsbruksministeriet i Finland. Målet är att under året öka allmänhetens, branschaktörernas och beslutsfattarnas kunskaper om växtskyddets betydelse med tanke på FN:s mål för hållbar utveckling.

”När det gäller växtskadegörare är situationen i Finland för närvarande god, och vi önskar naturligtvis att den också ska förbli det. Därför vill vi att aktörerna i branschen, beslutsfattarna, konsumenterna och alla finländare – såväl yngre som äldre – ska få lära sig mer om växtskydd och de hot som är förknippade med det samt inse vilken betydelse växtskyddet har”, berättar jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio om de nationella åtgärderna. Husu-Kallio är tillika Finlands representant vid invigningen. ”Europeiska unionens lagstiftning om växtskydd börjar tillämpas i december, vilket samtidigt innebär att aktörerna får ett större ansvar för växtskyddet. Därför är det just nu aktuellt att öka kunskaperna.”

Finlands nationella växtskyddsår inleds i januari och kulminerar i den internationella konferens om växtskydd som hålls i Helsingfors i oktober. Temaåret kommer att synas på olika evenemang och mässor inom jordbruks- och trädgårdssektorn under årets lopp.

”De huvudsakliga målen för det internationella växtskyddsåret är att öka kunskaperna om växtskydd, främja och stärka nationella och internationella projekt för att minska växtsjukdomar till följd av klimatförändringen och uppmuntra olika aktörer till dialog”, säger Ralf Lopian, specialsakkunnig vid jord- och skogsbruksministeriet, beträffande målen för temaåret.

Växtskadegörare kan orsaka betydande ekonomiska förluster och försämra skördevolymen och skördekvaliteten, och därmed äventyra tillgången till mat. Växtskadegörarna har en negativ inverkan på miljön och den biologiska mångfalden. Om man i ett tidigt skede lyckas upptäcka och bekämpa skadegörare och förhindra att sådana förs in i landet, bidrar det till en sund och kvalitativt god skörd och mindre ekonomiska förluster för aktörerna. Sammanlagt 20–40 procent av den årliga globala skörden går förlorad på grund av växtskadegörare. Om man ser till världsekonomin orsakar växtsjukdomar kostnader på cirka 200 miljarder euro.

Ett hållbart växtskydd skyddar miljön, skogarna och den biologiska mångfalden mot växtskadegörare, motverkar klimatförändringens effekter och stöder målsättningen om att eliminera hunger, undernäring och fattigdom.

Förenta Nationernas generalförsamling utlyste 2020 till ett internationellt växtskyddsår i december 2018 på initiativ av jord- och skogsbruksministeriet i Finland.

Programmet under invigningen den 2 december 2019 (på engelska)

• Följ invigningen vid FAO i Rom, länken till streaming (på engelska) 

• Internationella växtskyddsåret – International Year of Plant Health 2020 -webbsidan (på engelska)

• FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO -webbsidan (på engelska)

FN:s mål för hållbar utveckling ur jord- och skogsbruksministeriets perspektiv


Ytterligare information:

• Marja Savonmäki, växtskyddschef, tfn 0295 162 280 , fornamn.efternamn@mmm.fi

• Ralf Lopian, specialsakkunnig, tfn 0295 162 329, fornamn.efternamn@mmm.fi

• Taina Aaltonen, biträdande avdelningschef, tfn 0295 162 439, fornamn.efternamn@mmm.fi (anträffbar fr.o.m. 2.12.)

Mer från SLC