Jord- och skogsbruksministeriet föreslår kompletteringar till hanteringsplanen för bekämpning av invasiva främmande arter

Jord- och skogsbruksministeriet föreslår kompletteringar till den hanteringsplan för bekämpning av invasiva främmande arter som utarbetades för första gången i fjol. Förslaget till kompletteringar innehåller åtgärder för bekämpning av de 12 nya arter som fogats till EU:s förteckning över invasiva främmande arter. Innehållet i hanteringsplanen kan påverkas under den remissrunda som inletts i dag. Remisstiden löper ut den 5 april 2019.

Hanteringsplanen pdf 149kB för de 37 arter som redan tidigare ingått i EU:s förteckning över invasiva främmande arter godkändes vid jord - och skogsbruksministeriet i mars 2018. Hanteringsplanspaketet kompletteras nu med de primära förslagen till bekämpning av nio nya främmande växtarter, två nya däggdjursarter och en fågelart som ingår i EU:s förteckning. Man känner till att två av växtarterna (jättebalsamin och kaukasisk jätteloka) och de två däggdjursarterna (bisamråtta och mårdhund) redan etablerat sig i Finland.

Med hjälp av planen försöker man inrikta de tillgängliga resurserna för bekämpning av främmande arter på ett kostnadseffektivt sätt på de viktigaste objekten i Finland. I åtgärdsförslagen tas ställning till hur, var och med vilken tidtabell åtgärder bör inriktas på de olika främmande arterna samt vilka som är de huvudsakliga ansvars- och samarbetsparterna för att genomföra åtgärderna. De föreslagna bekämpningsåtgärderna baserar sig på Naturresursinstitutets och Finlands miljöcentrals färska utredning om utbredning, spridningsvägar och kontrollåtgärder vad gäller nya främmande arter.

Jättelokan ska utrotas helt i Finland

Kaukasisk jätteloka och övriga jättelokor ska enligt förslaget utrotas i Finland inom 20 år. Det lönar sig att inleda bekämpningen nära bebyggelse och i rekreations- och naturskyddsområden. Bästa kostnadseffektivitet nås genom att bekämpningen inleds med de förekomster där jätteflokan lätt kan spridas i omgivningen och med nya förekomster där växten ännu inte har en fröbank. För att bekämpningen ska lyckas är det viktigt att avfall med jätteloka och jordmaterial som innehåller jätteloka destrueras på lämpligt sätt.

Bekämpningen av jättebalsamin bör koncentreras till områden med värdefull natur, såsom skyddsområden och områden nära dem samt olika stränder, till exempel strandlundar och bäck- och åstränder. Man bör försöka förhindra spridningen av jättebalsamin särskilt i de områden där arten än så länge är fåtalig. På stränder vid strömmande vatten bör bekämpningen inledas vid övre loppet.

Trädgårdsintresserade ska informeras om förbudet mot att importera prydnadsväxterna fjäderborstgräs och sidenört. Det är dessutom viktigt att informera om risken för att invasiva främmande växtarter som finns i närheten av Finlands gränser sprider sig till Finland.  Sådana nya arter i EU:s förteckning över invasiva främmande arter är smal vattenpest, kamslinga, japanskt styltgräs, alternanthera philoxeroides och röd jättegunnera.

Mårdhund ska bekämpas särskilt i Lappland och i fågelvatten

Mårdhunden har spritt sig över hela landet, dock inte till Lappland. Fångsten av mårdhund ska enligt förslaget i första hand riktas till Lappland för att arten inte ska sprida sig till grannländerna och dessutom till de viktigaste fågelvattnen och skärgården, där arten kan orsaka störst skada för fågelbeståndet.

Bisambeståndet i Finland har under de senaste decennierna minskat på naturlig väg. Enligt rekommendationerna ska man dock fortsätta fånga den, men några särskilda behov av inriktade åtgärder har inte identifierats för tillfället. Bisamråttans utbredningsområde kräver ytterligare utredningar.

Planen gäller endast främmande arter som bedömts vara skadliga

En främmande art är en växt, ett djur eller en organism som människan oavsiktligt eller avsiktligt har introducerat i ett område där arten inte annars, till exempel på grund av geografiska hinder, hade kunnat etablera sig. Det finns tusentals främmande arter i Europa, men bara en del av dem orsakar så stora skadeverkningar att en aktiv bekämpning av dem betraktas som nödvändig antingen på unionsnivå eller i Finland. De arter som finns upptagna i EU-förteckningen eller i den nationella förteckningen får inte spridas i naturen eller importeras, säljas, födas upp eller odlas eller på något annat sätt hållas.

De invasiva främmande arterna som ingår i EU-förteckningen eller i den nationella förteckningen äventyrar naturens biologiska mångfald om de sprids. De kan också orsaka många andra olika problem i samhället. De invasiva främmande arterna kan antingen konkurrera ut områdets ursprungliga arter helt eller göra dem mera ensidiga, sprida sjukdomar eller parasiter eller till exempel försvåra användningen av områden för rekreation. De främmande arterna kan också innebära risk för jord- och skogsbruket, fisket och renskötseln och bekämpningen av dem är därför en viktig del av beredskapen inför klimatförändringen på dessa områden.

Begäran om utlåtande för bekämpning av invasiva främmande arter (utlåtande.fi)

Mer information om främmande arter (vieraslajit.fi)

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:

Johanna Niemivuo-Lahti, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 259
Pekka Kemppainen, lagstiftningsråd, tfn 0295 162 456
e-post: fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer från SLC