JSM: Jord- och skogsbruksministeriet utlyser projektfinansiering för främjande av vilthushållning och värdefulla fågelvatten

Jord- och skogsbruksministeriet beviljar understöd för riksomfattande och lokala projekt som främjar vilthushållning. Med understödet stöds i år i synnerhet projekt för sammanslagning av jaktvårdsföreningar, andra projekt i enlighet med viltkoncernens strategi samt projekt som anknyter till iståndsättning och vård av värdefulla fågelvatten.

Understöd för projekt för sammanslagning av jaktvårdsföreningar kan sökas av nya sammanslagna jaktvårdsföreningar som inlett sin verksamhet 2019 och föreningar som beslutat om sammanslagning 2019. Understöd kan beviljas både för etablering av verksamheten i en ny förening och för stärkande av ledningen av en ny förenings verksamhet med hjälp av nya verksamhetsmodeller. Ansökningstiden för understöd för sammanslagning av föreningar inleds den 1 augusti 2019 och den är fortlöpande.                               

Understöd kan också beviljas till andra projekt som verkställer den offentliga viltkoncernens strategi såsom genomförande av skötselplaner för olika viltarter, utveckling av metoderna för uppföljning av vattenfågelstammar på tillbakagång och projekt som stöder etik i jakt. Understöd som hör till denna grupp kan utöver jaktvårdsföreningar även beviljas andra allmännyttiga samfund samt forskningsinstitut. Ansökningstiden för understöden är 1.8–30.9.2019. 

Understöd för restaurering av våtmarker ska sökas senast den 15 september 2019

Under de senaste decennierna har många värdefulla fågelvatten växt igen och fågelfaunan har utarmats. Problemet gäller både skyddade våtmarksfåglar och många jaktbara andarter som är krävande med tanke på livsmiljön. Dessutom försämrar främmande rovdjur många sjöfågelarters kullproduktion. Därför har miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet tillsammans inlett ett pilotprojekt för att förbättra livsmiljöernas tillstånd för sjöfåglar.

Det är nödvändigt att vidta iståndsättnings- och vårdåtgärder samt olika andra åtgärder som ska förbättra tillståndet för sjöfåglar både inom skyddsområden och utanför dem. Av jord- och skogsbruksministeriets medel kan det beviljas understöd för sådana projekt för främjande av iståndsättning och vård av värdefulla fågelvatten som har anknytning till pilotprojektet, såsom för kostnader för anläggning av nya små våtmarker nära fredade områden. Understöd kan beviljas utifrån ansökningar som inlämnats under tiden 1.8–15.9.2019 både till allmännyttiga samfund och enskilda aktörer.

Beslut om understöd fattas årligen

Med understöden som beviljas kan man stöda både ett- och fleråriga projekt. Jord- och skogsbruksministeriet kan dock inte i detta skede förbinda sig till någon fortsatt finansiering, eftersom beslut om kommande års understöd alltid fattas årligen.

Närmare ansökningsanvisningar för understöden och ansökningsblanketter finns på jord- och skogsbruksministeriets webbplats.

Ytterligare information:

Heidi Krüger, sakkunnig, tfn 02951 62072, fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer från SLC