JSM: Jordbruksministrarna förde en livlig diskussion om att öka miljö- och klimatambitionen för den gemensamma jordbrukspolitiken

EU:s jordbruksministrar fortsatte i Bryssel diskussionerna om reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken. Man vill höja miljö- och klimatmålen ytterligare.

Jordbruksministrarna tog för första gången ställning till den modell som Finland har föreslagit och som förenar en allt högre miljö- och klimatambition och flexibilitet. Förslaget har utarbetats med hjälp av experter.

Flera medlemsländer har tidigare föreslagit att miljö- och klimatmålen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik ska ställas högre än för närvarande. Samtidigt har man krävt tillräcklig finansiering för jordbruket, en enklare politik samt flexibilitet avseende särskilda förhållanden i enskilda medlemsländer.

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä säger att det under Finlands ordförandeskap har gjorts goda framsteg i behandlingen av de olika delarna av den nya gröna arkitekturen.

”Det finländska ordförandeskapet har utvecklat förslagen till förordningar vidare. Vi vill öka medlemsländernas möjligheter att utnyttja den gemensamma jordbrukspolitikens miljö- och klimatåtgärder.”

För miljö- och klimatåtgärder ska det reserveras en gemensam procentandel av medlemslandets EU-finansiering som täcker båda pelarna. En gemensam ambitionsnivå ger medlemsländerna flexibilitet att välja sådana åtgärder som varit effektiva och är bäst lämpade för de lokala förhållandena.

Alla jordbruksministrar stödde målet att uppnå en högre miljö- och klimatambition. Av medlemsländerna förhöll sig största delen positiv till principen om den nya modell som det finländska ordförandeskapet föreslagit. Leppä berättar att det i diskussionen också framkom ett behov av att utreda detaljerna i modellen.

”Modellen måste utvecklas vidare för att man ska kunna lösa frågor som övervakning av den finansieringsandel som krävs och vilka åtgärder som ska inkluderas. Det är för tidigt att fatta beslut om storleken på den gemensamma finansieringsandelen. Tidpunkten för det är när vi vet resultatet av förhandlingarna om EU:s budgetram.”

Finlands förslag ligger väl i linje med kommissionens förslag. ”Vårt förslag undergräver inte miljö- och klimatambitionen för den gemensamma jordbrukspolitiken. Tvärtom, utgångsläget är att nivån på miljö- och klimatambitionen ska höjas jämfört med nuläget och vara minst i nivå med kommissionens förslag.”

Att EU:s jordbruksreform senarelagts jämfört med den ursprungliga tidsplanen var en annan stor fråga vid mötet i rådet för jordbruksfrågor. Förordningarna med förslag till övergångsbestämmelser som gäller 2021 diskuterades i rådet utifrån en presentation som gavs av jordbrukskommissionär Phil Hogan.

Jari Leppä anser det vara viktigt att dessa förordningar togs upp till diskussion i god tid. De gäller överföringar av medel mellan pelare och de egentliga övergångsbestämmelsernas innehåll.

”Förordningarna om övergångsbestämmelserna för den gemensamma jordbrukspolitiken skapar stabilitet i jordbrukarnas verksamhetsmiljö och en smidig övergång till en ny period. Under övergångsperioden genomförs gamla åtgärder, men pengarna kommer från den nya EU-budgeten”, säger minister Leppä.

Vid mötet i rådet för jordbruksfrågor diskuterades också svårigheterna inom biodlingssektorn, den ökade importen av ris, importen av majs från Ukraina och avtalet mellan EU och Kina om ursprungsmärkning.

Ytterligare information:

Ahti Hirvonen, enhetschef, tfn +358 295 162 337

Satu Haapaniemi, ministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 400 5193

Mer från SLC