JSM: Lagen om statsborgen för likviditetslån till gårdsbruksenheter i kraft

Lagen om statsborgen för likviditetslån till gårdsbruksenheter stadfästes vid presidentföredragningen på fredagen. Lagen träder i kraft den 26 februari 2019. Syftet med lagen är att förbättra likviditeten för gårdsbruksenheter genom att bevilja statsborgen för de likviditetslån som beviljas av bankerna. Beslutet är en del av det så kallade paketet för skador av torka som Sipiläs regering avtalade om i höstas.

Statsborgen kan enligt lagen beviljas för lån som en bank beviljar ett lantbruksföretag som till följd av förändringar i omvärlden eller ovanliga klimatförhållanden råkat i tillfälliga likviditetssvårigheter. Det lånebelopp som borgen beviljas för får vara högst 62 500 euro och lånetiden högst fem år. Statsborgen kan gälla högst 80 procent av lånebeloppet, dvs. högst 50 000 euro. Av de företag som fått ett positivt beslut tas inte ut någon borgensavgift.

”Nu är det viktigt att detta tillfälle tas i akt för att likviditeten ska kunna styras upp på hållbar grund efter de svåra åren. Av bankerna krävs nu tålamod, i synnerhet när marknaderna visar positiva tecken i många avseenden,” säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Ovanliga förhållanden tillsammans med ett svårt marknadsläge påverkar fortfarande gårdarnas likviditet.  Växtodlingsgårdarnas skördar har varit svaga på många orter. Bristen på högkvalitativt foder och de konsekvenser den svåra hettan medförde till exempel för kornas mjölkavkastning och dräktighet hos suggor har ökat den varma sommarens negativa effekter.

Statsborgen beviljas enligt EU:s förordning om de minimis-stöd. Om lån och statsborgen beviljas till maximalt belopp, uppgår beloppet av de minimis-stöd till 6 667 euro. På grund av den företagsspecifika de minimis-kvoten kan det hända att man blir tvungen att samordna vissa gårdars de minimis-stöd med andra de minimis-stöd, till exempel det nationella krisstödet som betalas ut i början av 2019. Då kan sökanden välja vilka av de stöd som ryms inom de minimis-kvoten som effektivast underlättar företagets likviditetsläge.

Livsmedelsverket ger närmare anvisningar om ansökningsblanketter och ansökningstider. Enligt planerna ska ansökan öppnas inom mars. På Livsmedelsverkets sidor finns närmare information om ansökan och ansökningstiden (www.ruokavirasto.fi). Ansökan om statsborgen lämnas in till den lokala NTM-centralen efter att banken gett ett kreditlöfte.

Lagen om strukturstöd till jordbruket och lagen om finansiering av landsbygdsnäringar ändrades 2016, vilket innebär att antalet år för uppskov med amorteringarna av lån beviljade med stöd av dessa lagar ökade med tre år så att det sammanlagt blir åtta år. Om ett nytt antal år för uppskov ska avtalas separat med banken. 

Banken och låntagaren kan avtala om uppskov med amorteringar av likviditetslånen beviljade med stöd av lagen om statsborgen inom den maximala lånetiden om detta inte påverkar uppfyllandet av förutsättningarna för att bevilja borgen eller statens ställning som borgensman.

Ytterligare information:

Jord- och skogsbruksministeriet:
Risto Lahti, specialmedarbetare, tfn 050 5650424
Mika Saari, lagstiftningsråd, tfn 0295 16 2134
Sanna Koivumäki, lantbruksöverinspektör, 0295 16 2437, fornamn. efternamn@mmm.fi

Livsmedelsverket:
Aulis Kuusela, specialsakkunnig, tfn 0295 204 508, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Mer från SLC