JSM: Leppä presenterade Finlands mål för Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä hördes av Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet på måndagen i Bryssel. Leppä presenterade för utskottet prioriteringarna under Finlands EU-ordförandeskap och svarade under en livlig diskussion på utskottsledamöternas frågor.

Leppä berättade för utskottet att när det gäller klimatfrågor strävar Finland efter att skapa samsyn på EU:s långsiktiga klimatstrategi. Leppä försäkrade att man under Finlands EU-ordförandeskap också kommer att arbeta för att bromsa förlusten av biologisk mångfald.

Ett centralt tema i rådet (jordbruk och fiske) är reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken. Finland strävar efter att föra bildandet av rådets ståndpunkt så långt framåt som möjligt lovade Leppä. Framstegen i reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken hänger dock nära samman med hur förhandlingarna om den fleråriga budgetramen framskrider. Enligt Leppä krävs det att budgetramen och reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken är i balans.

Leppä framhävde att den nya gröna arkitekturen i den gemensamma jordbrukspolitiken ökar de obligatoriska miljöåtgärderna och dessutom ger medlemsländerna möjlighet att utarbeta nationella miljöåtgärder under den första och den andra pelaren.

”Förhandlingarna är dock ännu på hälft. Som ordförande vill jag säkerställa att den nya gröna arkitekturen beaktar medlemsländernas och regionernas olika förhållanden och odlarnas behov. På det sättet kan vi vidta miljö- och klimatåtgärder som är effektiva precis där var de vidtas”, sade Leppä.

Leppä berättade att det informella mötet mellan EU:s jordbruksministrar i Helsingfors i september kommer att fokusera på bindning av koldioxid i marken. ”Detta är ett viktigt tema med tanke på odlarnas möjlighet att satsa på klimatåtgärder”, sade Leppä.

I fråga om fisket strävar Finland efter en allmän riktlinje för de delar som ännu är öppna i förslaget till Europeiska havs- och fiskerifonden. Under hösten avgörs också fiskekvoterna för nästa år.

Leppä fäste även uppmärksamhet vid den världsomfattande avskogningen. Den fortsätter med alarmerande fart och det krävs snabba åtgärder för att stoppa den. Utöver beskogning behövs enligt Leppä bra och hållbar skogsvård, skogsskydd och framförhållning. ”Under Finlands EU-ordförandeskap är vi beredda att främja genomförandet av åtgärder som hindrar avskogning.”

Leppä lyfte också fram handelsavtalet mellan EU och Mercosurländerna, som har skapat mycket diskussion i rådet (jordbruk och fiske).

”Det är fråga om ett mycket betydelsefullt avtal. Det förekommer dock oro i fråga om avtalets följder för såväl känsliga jordbruksprodukter som hållbarhetssynpunkter. Jag förstår den här oron mycket väl. Därför anser jag att det är viktigt att Mercosuravtalet innehåller ett kapitel om hållbar utveckling. Avtalet beaktar också Parisavtalet om klimatförändringar samt försiktighetsprincipen, som är viktig för EU.

Enligt Leppä är syftet med säkerhetsklausulerna i Mercosuravtalet, liksom i andra internationella avtal, att säkerställa konsumenternas förtroende för livsmedlens säkerhet. Läget för djurhälsa och växtskydd i EU får inte försämras.

Leppä betonade också att den fråga som lyftes upp av kommissionen förra veckan, nämligen djurtransporter till länder utanför EU när vädret är varmt, är för Finland en viktig fråga där det måste ske förbättringar.

”Konsumenten måste kunna vara säker på att slutproduktens hela produktionskedja är ansvarsfull och att djurens välbefinnande har beaktats under hela produktionskedjan. Det här ska också gälla för de djur som hamnar utanför EU.”

Leppä berättade att Finland under sitt ordförandeskap också lägger tonvikt vid förebyggande av antimikrobiell resistens. ”Att bromsa spridningen av antimikrobiell resistens är mycket viktigt, så att de nuvarande mikrobläkemedlen har effekt när människor och djur får vård”, sade Leppä.

Utskottsledamöterna ställde frågor om allting som Leppä tog upp och om bl.a. begränsning av glyfosatanvändningen och om nivån på finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken. Leppä försäkrade att Finland i förhandlingarna om budgetramen kommer att försvara nivån på finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken. När det gäller glyfosat ansåg Leppä att tekniken vid användningen av ämnet är viktig, eftersom den påverkar ämnets skadlighet.

Mer information:

Teppo Säkkinen, specialmedarbetare, +358 50 516 2868, fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer från SLC