JSM: Livsmedelsbranschens aktörer samlades runt det första gemensamma matbordet

De olika parterna i livsmedelskedjan som är deltagare i diskussionsforumet Det gemensamma matbordet samlades för första gången på Ständerhuset den 10 april. Parterna sammankallades med anledning av åtgärdsrekommendationerna i livsmedelskedjans lönsamhetsutredning som gavs ut i februari. Forumet förväntas förbättra branschens interna samarbete och därigenom lönsamheten.

Forumets deltagare som nu samlades på initiativ av jord- och skogsbruksminister Jari Leppä har målet att förbättra livsmedelskedjans atmosfär och komma fram till en gemensam uppfattning om branschens mål och de åtgärder som leder till en hållbar och ekonomiskt lönsam matproduktion och förädling i framtiden.

"Att förbättra lönsamhetsutvecklingen hör inte bara till förvaltningen, utan är hela livsmedelskedjans och alla aktörers gemensamma sak", sade minister Leppä.

"En hållbar matproduktion och ett hållbart livsmedelssystem står i fokus.  Ministeriets uppdaterade strategi fokuserar på hållbar utveckling. Våra framtida mål och gemensamma åtgärder ska bygga på den", sade kanslichef Jaana Husu-Kallio.

Statsminister Juha Sipilä och jord- och skogsbruksminister Jari Leppä gav i juni 2018 Reijo Karhinen i uppdrag att utreda alternativa lösningar på jordbrukets lönsamhetsproblem. Utredningen visar att en av de viktigaste orsakerna till primärproduktionens lönsamhetsproblem är att livsmedelskedjan saknar en gemensam vision och syn.

Utredningens slutrapport: Uusi alku. Maatalous on myös tulevaisuuden elinkeino (En ny början. Jordbruk är också framtidens näringsgren) http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161359

Mer information:

Jaana Husu-Kallio, kanslichef, tfn 040 029 1910, fornamn.efternamn@mmm.fi

Satu Haapaniemi, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 400 5193, fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer från SLC