JSM & Luke: Beräkningen av skoglig referensnivå blir klar i december

Naturresursinstitutet uppdaterar som bäst rapporten enligt EU:s LULUCF-förordning som gäller en referensnivå för skogarnas kolsänka. Uppdateringen sker utifrån Europeiska kommissionens kommentarer. Förslaget till en ny referensnivå blir klar i december och lämnas till kommissionen före utgången av året.

Kommissionens kommentarer om medlemsländernas referensnivårapporter 2018 mottogs sommaren 2019. Därefter har Finland haft två bilaterala förhandlingar med kommissionen om begäran om uppdatering och om sätten att beakta de föreslagna ändringarna. De senaste förhandlingarna ägde rum i november.

– Finlands beräkningsmodell och information om skogstillgångar är betydligt mer detaljerad än i många andra länder. Därför har det varit tidskrävande att gå igenom beräkningen med kommissionen. Vidare har parterna diskuterat hur begäran om uppdatering ska göras i praktiken, berättar Aleksi Lehtonen, biträdande professor vid Naturresursinstitutet.

– Alla EU-länder gör referensnivåberäkningen nu för första gången. Det är alltså inte att undra på att den arbetsmängd som beräkningen kräver har visat sig vara större än vad som ursprungligen uppskattats, säger forstrådet Heikki Granholm som ansvarar för rapporten vid jord- och skogsbruksministeriet.

Ministeriet har medverkat i att utarbeta referensnivårapporten och tagit fram den allmänna delen som gäller Finlands skogspolitik. Även arbets- och näringsministeriet och miljöministeriet har deltagit i diskussionen kring kriterierna i LULUCF-förordningen. Den egentliga beräkningen görs vid Naturresursinstitutet av forskare från olika branscher.

Det uppdaterade förslaget till Finlands referensnivå läggs fram för regeringens energi- och klimatpolitiska ministerarbetsgrupp måndagen den 16 december. Därefter behandlas förslaget ännu av åtminstone skogssektionen vid kommittén för EU-ärenden. Kommissionen får den uppdaterade rapporten senast den 31 december 2019.

Om tidsplanen tillåter ska de uppdaterade delarna av beräkningen också behandlas i en workshop för intressegrupper som jord- och skogsbruksministeriet har sammankallat innan förslaget läggs fram för ministerarbetsgruppen. 

Skogssänkan ingår i hela markanvändningssektorns utsläppsmål

EU har målet att hela markanvändningssektorns kolsänka är kalkylmässigt minst lika stor som sektorns utsläpp  2021–2030. Till sektorn hör därtill utsläppen och sänkorna från beskogning, avskogning och jordbruksmark. De kalkylerade referensnivåerna för perioden 2021 – 2025 är de siffror med vilka de verkliga kolsänkorna under den aktuella perioden jämförs när man senare bedömer hur de olika länderna har uppnått utsläppsmålen för markanvändningssektorn.

Referensnivån för den finländska skogens kolsänka utgår i enlighet med kriterierna i LULUCF-förordningen från de faktiska siffror som beskriver skogsanvändningen 2000–2009 samt från antagandet att skogsvården fortsätter på samma sätt även 2021–2025. De slutliga referensnivåerna fastställs av kommissionen 2020. 

Ytterligare information:

Heikki Granholm, forstråd, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2130, fornamn.efternamn@mmm.fi

Aleksi Lehtonen, biträdande professor, Naturresursinstitutet, tfn 029 532 2362, fornamn.efternamn@luke.fi

Mer från SLC