JSM: Minister Leppä hördes av Europaparlamentets utskott

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä hördes i onsdags av Europaparlamentets fiskeriutskott samt av utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Leppä berättade för parlamentet om Finlands viktigaste mål under ordförandeskapet.

När det gäller fiskerifrågor är ett hållbart nyttjande av fiskbestånden enligt Leppä det viktigaste målet, vilket innebär att nivån för maximalt hållbart uttag uppnås. Så är också fallet med de flesta fiskbestånden. Det finns emellertid fiskbestånd, såsom beståndet av torsk i östra Östersjön, som kräver särskilt skydd.

”Som ordförandeland ska Finland samarbeta aktivt med alla berörda medlemsländer samt kommissionen för att målet om maximalt hållbart uttag kan uppnås när det tas beslut om fiskemöjligheterna 2020”, sade Leppä.

Finlands andra centrala mål handlar om att bidra till behandlingen av förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden. Avsikten är att vid rådets möte i oktober nå en partiell allmän riktlinje om förordningen.

I fiskeövervakningen understöder Finland kommissionens förslag till lagstiftning som siktar till förenkling. Samtidigt betonade Leppä att Finland ser mycket allvarligt på ansvarsfullt fiske.

”Vi kommer att jobba hårt för att stoppa illegalt fiske. Detta är väldigt viktigt för att vi ska kunna nyttja fiskbestånden på ett hållbart sätt. Att stoppa illegalt fiske är en central fråga även när vi tänker på rättvisa och fiskarnas  likabehandling”, sade Leppä. 

Diskussionen efter Leppäs presentation var rätt så livlig. Leppä blev också tillfrågad om brexit.

Enligt honom är Finland väl förberett för alla brexit-alternativ.

Klimat, skogar och CAP på agendan för utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

I sitt anförande på utskottsmötet berättade Leppä brett om Finlands mål inom EU:s jordbrukspolitik. Leppä underströk vikten av klimatfrågor och berättade att Finland kommer att ordna ett informellt jordbruksministermöte i Helsingfors i september med koldioxidbindning i jordbruket som tema.

Bindning av koldioxid i jordbruksmark är ett av de viktigaste sätten att minska jordbrukets koldioxidutsläpp. I jordbruksmark finns det enligt Leppä stora kollager, vilka kan ökas ytterligare.

”Genom ökad koldioxidbindning kan jordbrukare vara delaktiga i arbetet mot klimatförändringen.”

Reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik kräver mer diskussion om den gröna arkitekturen och den nya genomförandemodellen.

Finland önskar att kommissionen så fort som möjligt ger sitt förslag till CAP:s övergångsperiod. Detta i syfte att få en klar bild av de regler som ska tillämpas från år 2021 framåt.

Leppä önskar också ett snabbt beslut om EU:s budgetram.

”Finlands mål är att driva förhandlingarna så långt framåt som det går och, om möjligt, få till stånd en allmän syn på reformen i rådet”, sade Leppä.

Minister Leppä lyfte också fram skogsfrågorna. Finland gör sitt bästa för att EU:s skogsstrategi ska få allt större verkan i framtiden. Vidare talade Leppä om skogsbränderna i Brasilien och sade att omvandling av skog till åker är en av orsakerna till bränderna.

Leppä tog också upp Mercosuravtalet. ”Avtalet omfattar hållbar utveckling och ett åtagande för att genomföra klimatavtalet från Paris. När avtalet träder i kraft ger det en möjlighet att motarbeta skogsskövling”, sade Leppä.

Deltagarna diskuterade livligt om bland annat EU:s fleråriga budgetram, unga jordbrukares ställning, matproduktion och matens ursprung samt vargar.

Finland förväntar sig snart få EU-domstolens avgörande om stora rovdjur. Finlands önskemål är att medlemsländerna ska få bättre och mer flexibla möjligheter att förvalta rovdjursstammar och förebygga skador.

Mer information:

Teppo Säkkinen, specialmedarbetare, tfn 050 516 2868

Mer från SLC