JSM: Ministerrådet beslutade om fiskekvoterna för Östersjön och gav sitt stöd till EU:s skogsstrategi

Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske tog på mötet i Luxemburg ett beslut om de största fångstmängderna i Östersjön och de landsspecifika kvoterna 2020. Rådet tog också fram en partiell allmän riktlinje om förordningen som gäller reformen av Europeiska havs- och fiskerifonden.

Ministrarna diskuterade också reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken. Finland gav rådet en lägesrapport om beredningen av reformen. Enligt jord- och skogsbruksminister Jari Leppä har Finland som mål att lägga fram uppdaterade förslag till CAP-förordningar för rådet för jordbruk och fiske i slutet av året.

Vidare diskuterade ministrarna marknadsläget inom jordbruket. Särskilt brexit och de nya importtullar som Förenta staterna kommit med till följd av Airbus-tvisten ökar osäkerheten. Övriga ärenden som rådet diskuterade gällde bland annat reglerna för förvaltning av vargstammar mot bakgrund av EU-domstolens nyligen fattade beslut.

När det gäller EU:s skogsstrategi efter 2020 gav ministrarna sitt starka stöd till reformen av strategin. Enligt ministrarna är det viktigt att den gemensamma strategin stärks så att den bättre svarar på framtida utmaningar. Ministrarna underströk att skogsbruket fortfarande hör till medlemsländernas behörighet, men ansåg att EU:s skogsstrategi är nödvändig för att EU-regleringen som påverkar skogssektorn ska vara konsekvent. En sektorsövergripande och täckande strategi bidrar enligt ministrarna också till en hållbar vård och användning av EU:s skogar. Strategin ska i fortsättningen integreras starkare i de internationella politikprocesserna.

"Jag är nöjd att reformen av EU:s skogsstrategi fick starkt stöd i rådet. Trots att skogspolitiken hör till medlemsstaternas behörighet påverkar många EU-bestämmelser skogarna. Därför behöver vi en stark och självständig skogsstrategi som samordnar politiken kring skogar och skogsbranschen", säger minister Leppä.

Rådet diskuterade också sätten att effektivisera åtgärderna som ska förebygga global avskogning. Kommissionens meddelande ansågs vara förtjänstfullt och kommissionens åtgärder ett steg i rätt riktning. Medlemsländerna delade till stor del åsikten att länderna måste göra mer på EU-nivå för att kunna uppfylla de internationella åtagandena. Även de nya åtgärder som gäller EU:s efterfrågan fick ett preliminärt stöd i diskussionen. Finland har målet att ge rådets slutsatser i frågan ännu under ordförandeperioden.

Ytterligare information:

Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 516 2868

Risto Lampinen, fiskeriråd, tfn 0295 16 2458 (fisket)

Ahti Hirvonen, enhetschef, tfn 0295 162 337 (jordbruket)

Mer från SLC