JSM: Möjligt att avstå från stödrättigheter under den nya perioden

Under nästa period av EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) är det möjligt att avstå från stödrättigheter. Denna period börjar efter övergångsperioden tidigast vid ingången av 2022 och slutar 2027. Grundläggande inkomststödet som helfinansieras av EU (motsvarar ungefär det nuvarande grundstödet) kan framöver betalas antingen utan stödrättigheter eller på basis av det gällande systemet med stödrättigheter. En sådan valmöjlighet har getts medlemsländerna i Europeiska kommissionens förslag till förordning.

- Möjligheten att avstå från stödrättigheter är viktig eftersom det förenklar och förtydligar stödsystemet. Detta är ett av de viktigaste målen under hela den nya perioden, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

När jordbrukare ingår avtal om arrendering av åkermark är det bra att beakta möjligheten att stödrättigheter inte längre existerar under den kommande perioden.

Med en stödrättighet avses möjligheten att ansöka om grundstöd för en areal på en hektar. Jordbrukaren ska också ha en areal som motsvarar detta i sin besittning och odla jordbruksmarken enligt villkoren för att få stöd. Systemet med stödrättigheter infördes 2006.

Kommissionens förslag till förordning när det gäller den gemensamma jordbrukspolitiken under den kommande budgetperioden, i artikel 19 finns bestämmelser om dessa två möjligheter med stödrättigheter

Ytterligare information:
Pirjo Kuusela, specialsakkunnig, tfn 0295 16 2138, fornamn.efternamn(at)mmm.fi

Mer från SLC