JSM: Nivåerna för EU:s direktstöd 2019 har fastställts

Regeringen fastställde i dag nivåerna för den första posten av EU:s helfinansierade jordbruksstöd 2019. Livsmedelsverket börjar betala ut stöden den 12 december.

Summan som kommer att betalas ut uppgår till över 500 miljoner euro. I grundstöd betalas ut högst ca 240 miljoner euro, i förgröningsstöd omkring 147 miljoner euro, i EU-stöd till unga jordbrukare ca 9,8 miljoner euro och i produktionskopplat bidrag för åkergrödor omkring 13 miljoner euro. I december betalas ut ungefär 95 procent av hela stödsumman 2019.

Grundstödet betalas ut enligt storleken på fastställda stödrättigheter. Stödrättigheten uppgår nu till 124,26 euro per hektar i stödområde AB och till 108,25 euro per hektar i stödområde C. Förgröningsstödet är 75,10 euro per hektar i stödområde AB och 65,40 euro per hektar i stödområde C. EU-stödet till unga jordbrukare fastställdes till 54,30 euro per hektar. För detta stöd används det maximibelopp som EU-bestämmelserna tillåter, det vill säga två procent av det nationella maximibeloppet av EU:s direkta stöd. Alla stödnivåer kommer att ses över igen före utbetalning av den andra posten i juni nästa år.

Det produktionskopplade stödet uppgår årligen maximalt till ca 102 miljoner euro. Av denna summa upptar bidraget för nötkreatur ungefär 86 miljoner euro. I den första posten betalas ut omkring 59 miljoner euro enligt antalet stödberättigande nötkreatur och mjölkkor på gården under tiden 1.1 - 15.9.2019. Enhetsnivåerna för dessa fastställda bidrag justeras senast före utbetalning av slutposten vid utgången av juni nästa år. Även bidraget för slaktkvigor och får- och getbidraget betalas ut då i en post.   

Produktionskopplade stöd betalas ut nu i december enligt följande:


Ytterligare information:
Pirjo Kuusela, specialsakkunnig, tfn 0295 16 2138 (grundstöd)
Auli Nurmi, specialsakkunnig, tfn 0295 16 2304 (bidrag för jordbruksgrödor)
Suvi Ruuska, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2248
fornamn.efternamn@mmm.fi

https://mmm.fi/sv/artikel/-/asset_publisher/eu-n-suorien-tukien-vuoden-2019-tukitasoja-on-tarkistettu 

Mer information om stödvillkoren och verkställighet av stöden ges av Livsmedelsverket:
www.ruokavirasto.fi

Mer från SLC