JSM: Nya METSO-projekt skyddar hotade skogsarter, svämskogar och lövsumpskogar

De landsomfattande projekten för att utveckla naturvården är en viktig del av Handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO). Nu på våren startar igen två nya projekt som finansieras av jord- och skogsbruksministeriet. Projektet Lajiturva som leds av Tapio Oy förbättrar möjligheterna att använda information om förekomster av hotade arter inom skogs- och naturvården. Ett annat projekt som igen leds av Finlands miljöcentral skapar nya metoder för att kartlägga lövsumpskogar och svämskogar.

Det är möjligt att genom rätta skogs- och naturvårdande åtgärder spara och restaurera miljöer för hotade arter förutsatt att så många skogsaktörer som möjligt får tillgång till förekomstinformationen. Det nya projektet förbättrar användningen av informationen om förekomster genom att bygga ut en tidigare verksamhetsmodell och ta fram sätt att skydda förekomsterna.

Projektet ska uppdatera en tio år gammal modell som tagits fram för att förmedla den information om hotade skogsarter som finns i miljöförvaltningens informationssystem till skogsaktörer. I projektet ingår också utbildning som är viktig för att omsätta resultaten i praktiken. Utöver Tapio Oy deltar också Finlands skogscentral och Finlands miljöcentral i projektet.

- Rödlistningen över arterna i Finland, det vill säga en hotbedömning 2019, som publiceras i slutet av veckan bidrar till Lajiturva-projektet på ett bra sätt, berättar Lauri Saaristo, ledande sakkunnig vid Tapio Oy. På så vis får vi färsk information om hur våra arter mår och vilka grupper av organismer som är de mest hotade, säger han.

Öppna data hjälper att identifiera svämskogar och lövsumpskogar

Finlands skogscentrals projekt Potentiaaliset tulvametsät ja metsäluhdat tar fram metoder för att kartlägga och identifiera svämskogar och lövsumpskogar som är viktiga med tanke på den biologiska mångfalden. Projektet ska också utarbeta verksamhetsmodeller för att förbättra objektens status och samtidigt också beakta behoven inom vatten- och översvämningsskyddet.

- Öppna landsomfattande data om skogstillgångar i kombination med Finlands miljöcentrals material om modellering av översvämningar och information från laserskanning ger en möjlighet att hitta nya tidigare oidentifierade svämskogar och lövsumpskogar, säger utvecklingschef Riitta Teiniranta vid Finlands miljöcentral.

I projektet som startar i vår medverkar också bland annat ProAgria Oulu ry och närings-, trafik- och miljöcentralerna i Österbotten och Egentliga Finland. I projektets försöksområde vid Bjärnå å och Ijo älv utvecklar man verksamheten i samarbete med skogsaktörerna.

- Projektdeltagarna har stor kompetens på många olika områden. Kännedomen om naturtyper och naturvård tillsammans med kompetensen om geografisk information, fjärranalysmetoder samt vatten- och översvämningsskydd ger säkert ny information om förekomster. Samarbetet med lokala skogs- och miljöaktörer gör att informationen är av hög standard och att det är enkelt att få den i användning.

Tiden för att ansöka om finansiering för projekt för att utveckla naturvården löpte ut vid årsskiftet. Ansökan intresserade sammanlagt nio sökande.

Hotbedömning av arterna 2019(ymparisto.fi) på finska

Lövsumpskogar och svämskogar(metsonpolku.fi) på finska

METSO-programmets forsknings- och utvecklingsprojekt (metsonpolku.fi)

Ytterligare information:

• Projektet Lajiturva: Lauri Saaristo, ledande sakkunnig, Tapio Oy, tfn 040 573 9168, fornamn.efternamn@tapio.fi

• Svämskogs- och lövsumpskogsprojektet: Riitta Teiniranta, utvecklingschef, Finlands miljöcentral, tfn 0295 251 688, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

• Allmänt om METSO-projekten: Kaisu Aapala, projektkoordinator för METSO-programmet, Finlands miljöcentral, tfn 0295 251 052, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

• Ville Schildt, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 190, fornamn. efternamn@mmm.fi

Mer från SLC