JSM: Nya sätt att trygga och utveckla tillgången till kommersiella tjänster på glesbygden prövas genom försök

Statsrådet utfärdade på torsdag en förordning om stöd för dagligvarubutikstjänster i form av mångservicecenter i glest bebyggda landsbygdsområden 2019–2021. Målet med stödet är att förbättra verksamhetsförutsättningarna för bybutiker på glesbygden och på så sätt trygga tillgången till tjänster för invånarna i områdena.

Genom att ge bybutikerna bättre möjligheter att fungera som mångservicecenter vill man främja en livskraftig glesbygd. För försöket har reserverats ett anslag på en miljon euro i budgeten för 2019.

Stöd kan beviljas sådana bybutiker på glesbygden som är verksamma året om och vars försäljning av dagligvaror är mindre än två miljoner euro per år. Dessutom ska avståndet till närmaste alternativa dagligvarubutik vara minst 7,5 kilometer eller också ska den annars vara svårtillgänglig. Ytterligare ett villkor för stödet är att stödtagaren förbinder sig att under tiden 1.1.2020–30.6.2021 utöver dagligvarubutikstjänster även tillhandahålla minst en annan av följande kommersiella tjänstehelheter: posttjänster, kontantuttag, apotekstjänster eller bränsledistribution.

På försöket tillämpas EU:s SGEI de minimis-regler. SGEI-regleringen gäller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse och gör det möjligt för medlemsstaterna att rikta stödåtgärder så att tillgången till tjänster som är viktiga för medborgarna tryggas. Enligt regleringen ska en tjänst som uppges vara viktig och som tillhandahålls på en fungerande marknad, men som inte är tillgänglig för dem som behöver den, kunna beviljas stöd, dock utan att det snedvrider konkurrensen.

Under försöksperioden är stödets maximibelopp 22 500 euro per sökande. Stödbeloppet höjs till 30 000 euro per sökande om stödtagaren utöver det ovan nämnda även förbinder sig att tillhandahålla butiksbilstjänster.

I Finland finns det ca 220 bybutiker. Antalet minskar med ca 30 butiker per år. Bybutikerna betjänar framför allt glesbygdens invånare, men också dem som bor där under en viss säsong under året samt besökare och turister. Låg och säsongsbunden efterfrågan har lett till att många bybutiker varit tvungna att lägga ned sin verksamhet. Om man ser till de tjänster som behövs i vardagen upplevs dock denna tjänst som en av de viktigaste.

Utifrån erfarenheterna från försöksprojektet utvärderas projektets funktion och verkningar med tanke på möjliga fortsatta åtgärder.

Livsmedelsverket informerar om hur och när stödet kan sökas. Det är meningen att stödet ska öppna för ansökningar i början av hösten 2019.

Bakgrundsmaterial: Klassificering av stads- och landsbygdsområden (Finlands miljöcentral)


Mer information:

Christell Åström, tfn 0295 162 033, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet

Jarno Virta, tfn 0295 162 105, lagstiftningsråd, jord- och skogsbruksministeriet

 

Mer från SLC