JSM: Nya understödskriterier sporrar jaktvårdsföreningar till aktiv verksamhet

Det statsunderstöd som årligen beviljas jaktvårdsföreningar fastställs i fortsättningen i huvudsak på basis av verksamhetens resultat, såsom antalet utbildningar och vilttriangelinventeringar. Det totala stödbeloppet hålls dock på samma nivå som tidigare. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om de nya fördelningsgrunderna för statsunderstöd trädde i kraft i början av året.


I fortsättningen fördelas 35 procent av det allmänna understödet i förhållande till jaktvårdsföreningarnas medlemsantal och resterande 65 procent enligt de kriterier i förordningen som hänför sig till hur aktiv verksamheten är. Målet med reformen är att uppmuntra jaktvårdsföreningarna att utföra samhälleliga uppgifter som är viktiga med tanke på viltpolitiken.


Fördelningsgrunder som hänför sig till verksamheten är bl.a. antalet utbildningar som förbereder för jägarexamen, antalet tillsynsåtgärder som jaktövervakarna vidtar, antalet vilttrianglar och beräkningspunkter för inventering av vattenfåglar, aktiviteten i nätverket av rovdjurskontaktpersoner samt antalet informationstillfällen för skolor, läroanstalter och andra ungdomsgrupper.


Alla viltvårdsföreningar står i fortsättningen i jämlik ställning, och i fördelningsgrunderna finns det inte heller längre några hinder för frivillig sammanslagning av föreningar. Den administrativa bördan inom viltförvaltningen kommer också att minska i och med att fördelningsgrunderna för understöd blivit tydligare och enklare.


De nya fördelningsgrunderna införs stegvis

De nya fördelningsgrunderna för allmänt understöd tillämpas under innevarande år på hälften av det totala stödbeloppet, medan den andra hälften fortfarande fördelas enligt samma grunder som 2017 och 2018. Första gången de nya fördelningsgrunderna tillämpas i sin helhet är vid fördelningen av understöd 2020.


På grundval av de utlåtanden som lämnades in om förordningsutkastet ska det till förordningen dessutom fogas en bestämmelse om att det understöd som en förening beviljas inte får minska med mer än 20 procent under ett år. I slutberedningen beaktades också flera andra önskemål som fördes fram under remissbehandlingen, t.ex. att skjututbildningar ska räknas in bland de utbildningar som inverkar på stödbeloppet.


I Finland finns det för närvarande 294 jaktvårdsföreningar. Föreningarna ska inom respektive ansvarsområde främja en hållbar vilthushållning och jägarnas frivilligarbete samt sköta de offentliga förvaltningsuppgifter som föreskrivits för dem. Verksamheten finansieras i huvudsak med de jaktvårdsavgifter som tas av ut jägare. På senare år har det beviljats statsunderstöd för sammanlagt 2,34 miljoner euro, dvs. i medeltal ca 8 000 euro per jaktvårdsförening.


Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelningsgrunderna för statsunderstödet till jaktvårdsföreningarna (1293/2018)


Ytterligare information:
Janne Pitkänen, specialsakkunnig, tfn 0295 162 338, fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer från SLC