JSM: Olli Wikberg blir livsmedelsmarknadsombudsman

Regeringen har utnämnt juris doktor, vicehäradshövding Olli Wikberg till tjänsten som livsmedelsmarknadsombudsman för tiden 1.9.2019 – 31.8.2024. Tjänsten som är ny grundar sig på livsmedelsmarknadslagen som började gälla den 1 januari 2019.

Olli Wikberg arbetar för närvarande som lagstiftningsråd vid justitieministeriet. Tidigare har han arbetat bland annat som marknadsrättsdomare vid marknadsrätten (2011 – 2018). Sedan 2014 är Wikberg vice ordförande i nämnden för handelskutym inom livsmedelskedjan.

Livsmedelsmarknadsombudsmannen ger rekommendationer, utlåtanden och förslag som hänför sig till verksamheten inom livsmedelskedjan. Vidare ger ombudsmannen information och råd om god affärssed. Ombudsmannen övervakar också att de krav som gäller livsmedelskedjans formbundna avtal och avtalsinnehåll uppfylls samt att förbuden mot oskäliga villkor och praxis samt otillbörliga förfaranden iakttas.

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä ser att den nya ombudsmannen har en central roll i att förverkliga livsmedelsmarknadslagens anda.

- Den nya lagen ger goda förutsättningar för att bekämpa förbjudna affärsmetoder i livsmedelskedjan. För första gången har vi nu i Finland en myndighet som har tillräckliga resurser och verktyg för att ingripa i livsmedelskedjans otillbörliga förfaranden. Den nya ombudsmannen har en nyckelroll när det gäller att förverkliga lagens anda i kedjan. Jag önskar Olli Wikberg all framgång i den krävande uppgiften.

Ytterligare information:

Minna-Mari Kaila, avdelningschef, tfn 02951 62013, fornamn.efternamn(at) mmm.fi [minna-mari.kaila]

Mer från SLC